28319 | 20.06.1983 MB houdende nadere regelen inzake de bekendmaking van de beslissingen van de vergunningsverlenende overheid, genomen bij toepassing van het dec. 02.07.1981 betr. het beheer van afvalstoffen

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 19.07.1983, V.153, (138), 9497-9498

Dit BVE specifieert de wijze van aanplakking van de beslissing van de vergunningverlenende overheid inzake aanvraagvergunningen voor de exploitatie van een afvalstoffenverwijderingsinrichting. Het bericht dat het aanplakken van de beslissing van de vergunningverlenende overheid vervangt, wordt in het zwart gedrukt op rood papier en moet minstens een oppervlakte van 35dm2 hebben. Het wordt op de grens en gelijklopend met de openbare weg, op een hoogte van 1,50 m aangebracht, zodat het gemakkelijk gelezen kan worden. Tijdens de ganse duur van de bekendmaking moet het goed zichtbaar en leesbaar blijven.