283798 | 27.10.1955 Verordening betr. de toepassing van de wet 15.03.1950 op de onbevaarbare waterlopen [Provincie Antwerpen]
Provincie Antwerpen

www.provant.be - Geraadpleegd op 22.05.2014

Dit document bevat het provinciaal reglement betreffende de onbevaarbare waterlopen die niet onder toepassing vallen van de wetten op de onbevaarbare waterlopen.

Bedoelde bepalingen gelden echter niet voor de langsheen de banen en buurtwegen gelegen grachten, in zoverre deze gereglementeerd zijn door andere wetten of verordeningen van algemene of provinciale aard, noch voor deze geplaatst onder het beheer van polders en wateringen, noch voor de afvoerkanalen van overeenkomstig de wet uitgevoerde draineringen.

Al de overtredingen op de bepalingen van het dit reglement zullen bewezen en vervolgd worden zoals in zake van eenvoudige politie. De overtreders van het onderhavig reglement zullen gestraft worden met boete van eenvoudige politie, onafgezien de zwaardere straffen door het strafwetboek voorzien.

 link