284014 | 27.11.2015 BVR tot uitvoering van het dec. 25.04.2014 betr. de omgevingsvergunning [ Omgevingsvergunningsbesluit ]

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 23.02.2016,1 uitgave, V.186, (53), 13467-13569+bijlagen 13570-13988; Verslag aan de Regering 13990-13446; Advies van de Raad van State 13446-13467; B.S., 10.08.2016,2e uitgave, V.186, (213), 48663-48914, err. (Franse vertaling van de bijlagen)

Dit besluit tot uitvoering van het Omgevingsvergunningsdecreet is een procedureel besluit. Het bepaalt de procedureregels voor de geïntegreerde vergunningverlening, zowel de gewone als de vereenvoudigde vergunningsprocedure. Deze procedurele bepalingen betreffen onder andere de vergunningsaanvraag, de adviesverlening (en de instanties die adviezen moeten geven), de regels met betrekking tot het openbaar onderzoek, deze voor de wijziging van een omgevingsvergunning, enz. Deze regels gelden zowel voor procedures in eerste als in laatste administratieve aanleg
nvdr: Vanaf 01.01.2018 werkt elke gemeente in Vlaanderen met het loket voor omgevingsvergunningen, of kortweg het Omgevingsloket. Er kunnen dan geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden in het loket voor digitale bouwaanvragen (DBA) maar enkel via het Omgevingsloket (zie doc. 311124).

Zo is er in te lezen welke projecten niet door de gemeente in eerste aanleg worden vergund, maar door de provincie of het gewest. Er wordt ook verduidelijkt aan welke voorwaarden een personeelslid moet voldoen om als omgevingsambtenaar te kunnen worden aangesteld.

De inhoudelijke elementen, waaronder begrepen de beoordelingscriteria die gehanteerd worden bij het al dan niet verlenen van een omgevingsvergunning, blijven vervat in de sectorregelgeving. In dit kader wordt evenwel opgemerkt dat titel I van het VLAREM wordt opgeheven en de inhoudelijke milieubepalingen via de wijzigingsbepalingen van dit besluit aan titel II van het VLAREM worden toegevoegd.

Het besluit heeft de volgende structuur:

 • Titel 1. Algemene bepalingen:
  • Hfst. 1. Europees kader;
  • Hfst. 2. Definities;
  • Hfst. 3. Omgevingsfonds.
 • Titel 2. Vooroverleg en projectvergadering;
 • Titel 3. De vergunningverlening:
  • Hfst. 1. De bevoegde overheid;
  • Hfst. 2. Projecten waarvoor de gewestelijke omgevingsambtenaar bevoegd is om in eerste administratieve aanleg een beslissing te nemen;
  • Hfst. 3. Toepassingsgebied van de gewone en vereenvoudigde procedure;
  • Hfst. 4. De samenstelling van een aanvraag;
  • Hfst. 5. Het openbaar onderzoek;
  • Hfst. 6. Adviesinstanties;
  • Hfst. 7. De omgevingsvergunningscommissies;
  • Hfst. 8. Beslissing over de zaak van de wegen;
  • Hfst. 9. De beslissing;
  • Hfst. 10. De gewone vergunningsprocedure;
  • Hfst. 11. De vereenvoudigde vergunningsprocedure;
  • Hfst. 12. De omgevingsvergunning op proef;
  • Hfst. 13. Actualisatie van de geco├Ârdineerde omgevingsvergunning.
 • Titel 4. Het bijstellen van de omgevingsvergunning:
  • Hfst. 1. De bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 1, van het decreet 25.04.2014, in eerste administratieve aanleg;
  • Hfst. 2. De bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 1, van het decreet 25.04.2014, in laatste administratieve aanleg;
  • Hfst. 3. De bijstelling van het voorwerp en de duur van de omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 2, van het decreet 25.04.2014, in eerste administratieve aanleg;
  • Hfst. 4. De bijstelling van het voorwerp en de duur van de omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting, vermeld in hoofdstuk 6, afdeling 2, van het decreet 25.04.2014, in laatste administratieve aanleg;
  • Hfst. 5. De bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.
 • Titel 5. Schorsing of opheffing van de omgevingsvergunning wat betreft de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;
 • Titel 6. De melding:
  • Hfst. 1. De samenstelling van een meldingsdossier en de meldingsprocedure;
  • Hfst. 2. Bekendmaking.
 • Titel 7. De omgevingsambtenaren:
  • Hfst. 1. De gewestelijke omgevingsambtenaren;
  • Hfst. 2. De gemeentelijke omgevingsambtenaren;
  • Hfst. 3. Kwaliteitseisen.
 • Titel 8. Digitalisering:
  • Hfst. 1. Algemene bepalingen;
  • Hfst. 2. Uitwisselingsplatform en omgevingsloket;
  • Hfst. 3. Omgevingsvergunningenregister.
 • Titel 9. Wijzigingsbepalingen;
 • Titel 10. Slotbepalingen:
  • Hfst. 1. Opheffingsbepalingen;
  • Hfst. 2. Overgangsbepalingen wat betreft de rapportage over de naleving van de beslissingstermijnen;
  • Hfst. 3. Overgangsbepalingen wat betreft de omzetting van een milieuvergunning van bepaalde duur in een vergunning van onbepaalde duur;
  • Hfst. 4. Diverse overgangsbepalingen;
  • Hfst. 5. Inwerkingtredings- en uitvoeringsbepalingen.