286399 | 01.07.2014 MB wijz. bijlage I van het BVR tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in art. 8 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid

Vlaams Min. van Mobiliteit en Openbare Werken,CREVITS Hilde

B.S., 22.08.2014,2e uitgave, V.184, (232), 63655+bijlage 63655-63657

De kaart in bijlage bij dit besluit vervangt de kaart in bijlage I van het BVR 20.07.2006. Deze kaart is een weergave van de overstromingsgevoelige gebieden in Vlaanderen.

Dit besluit is van toepassing op vergunningsaanvragen die worden ingediend na 31.08.2014, op voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de uitnodiging voor de plenaire vergadering wordt verstuurd na 31.08.2014 en op onderhandse overeenkomsten afgesloten na 31.08.2014, authentieke akten waarvan de onderhandse overeenkomst is afgesloten na 31.08.2014, en openbare verkopen waarvan de verkoopsverrichtingen zijn aangevat na 31.08.2014.