286746 | 06.05.2014 MB houdende uitvoering van bijlagen V, IX en X van het besluit van de BHR 21.12.2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2014-09-11, (1e uitg.)

Dit besluit voert de bijlagen V, IX en X van het BBHR 21.12.2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen uit. Deze bijlagen gaan over de behandeling van koudebruggen, de EPW methode voor EPB-eenheden 'Wooneenheid' en de EPU methode voor EPB-eenheden 'Kantoren en diensten' en 'Onderwijs'. Deze methoden worden gebruikt om het E-peil te berekenen, dat het energiegebruik weergeeft.

Het art. 2 van het MB 29.08.2011 tot vastlegging van de bepalingen voor het in rekening brengen van de warmteverliezen door ventilatie voortkomend uit het openen van vensters, in de berekening van het oververhittingsrisico in de berekeningsmethode EPW, wordt gewijzigd.

Volgende bijlagen zijn bij het besluit gevoegd:

  1. Bepaling van de reductiefactoren voor warmteterugwinning uit de doucheafloop;
  2. Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving;
  3. Inrekenen van een combilus in het kader van de EPB-regelgeving;
  4. Voorkoeling van ventilatielucht met een aarde-lucht warmtewisselaar;
  5. Bepaling van de reductiefactoren voor ventilatie voor vraaggestuurde systemen in EPB-eenheden Kantoren en diensten of Onderwijs;
  6. Specificaties en erkenningsprocedure van rekenprogramma’s voor de bepaling van de hulpvariabele L in het kader van de EPB-regelgeving;
  7. Specificaties voor de testcondities voor het bepalen van COPtest en de bepalingen voor het berekenen van de SPF voor warmtepompen met directe warmtewisseling en warmtepompen die oppervlaktewater als warmtebron gebruiken;
  8. Rekenregels voor de bepaling van lineaire en puntwarmtedoorgangscoëfficiënten van bouwknopen.