287720 | 19.12.2014 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015

Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,BOURGEOIS Geert *

B.S., 30.12.2014,1e uitgave, V.184, (365), 106646-106660

Het decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2015 behandelt de rubrieken opgesomd in deze notitie.

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1: Algemeen (art. 1);
 • Hfst. 2: Onderwijs:
  • Afd. 1: Basisonderwijs (zie doc. nr. 288555) (art. 2-4);
  • Afd. 2: Subsidie-enveloppes voor het verstrekken van onderwijs (zie doc. nr. 288556) (art. 5);
  • Afd. 3: Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (art. 6);
   Vanaf begrotingsjaar 2015 wordt de bevoegdheid voor de verdeling van de investeringsmiddelen aan de hogescholen overgedragen van het extern verzelfstandigd agentschap AGIOn naar AHOVOS. Art. 5 van het decreet 07.05.2004 tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' naar een publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs' wordt gewijzigd.
  • Afd. 4: Centra voor Leerlingenbegeleiding (zie doc. nr. 288557) (art. 7-11);
  • Afd. 5: Secundair onderwijs (zie doc. nr. 288558) (art. 12-14);
  • Afd. 6: Wijzigingen aan het decreet 31.07.1990 betreffende het onderwijs-II (zie doc. nr. 288559) (art. 15-16);
  • Afd. 7: DKO (zie doc. nr. 288560) (art. 17-20);
  • Afd. 8: Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs (zie doc. nr. 288561) (art. 21);
  • Afd. 9: Centra voor volwassenenonderwijs (zie doc. nr. 288562) (art. 22-24);
  • Afd. 10: Contingent detacheringen (zie doc. nr. 288563) (art. 25-28);
  • Afd. 11: Hoger Onderwijs (art. 29-44);
   In het begrotingsjaar 2015 worden de 20 % van de enveloppe van de werkingsuitkeringen en de 20 % van de enveloppe van de verschillende budgetten niet geïndexeerd. De kliks voor de verschillende variabele onderwijsdelen worden niet doorgevoerd. De art. III.5, 111.39, 111.41, III.45, III.50, III.55, III.67, III.72, III.74, III.77, III.114, III.118 en III.119 van de Codex Hoger Onderwijs worden gewijzigd, en een art. III.6/1 wordt ingevoegd. Art. 2 van het decreet 20.02.2009 betreffende een Hogere Zeevaartschool wordt gewijzigd.
  • Afd. 12: Levensbeschouwelijke inspectie (zie doc. nr. 288564) (art. 45-46);
  • Afd. 13: Nascholing (zie doc. nr. 288565) (art. 47-51);
  • Afd. 14: Expertisenetwerken (art. 52);
   Ook hier worden besparingen doorgevoerd. Art. II.116 van de Codex Hoger Onderwijs wordt gewijzigd.
  • Afd. 15: Syndicale werkzaamheden (art. 53-54);
   In uitvoering van cao VIII Onderwijs voor de jaren 2005-2009 worden aan de representatieve vakorganisaties middelen toegekend voor de ondersteuning van de syndicale werkzaamheden van de vakbondsafgevaardigden. In het kader van de besparingen op de Vlaamse begroting worden de voorziene werkingskosten verminderd. Art. 1 van het BVR 29.05.2009 betreffende de ondersteuning van de syndicale werkzaamheden van de vakbondsafgevaardigden in het onderwijs wordt gewijzigd.
  • Afd. 16: Gedetacheerden vakbond Hoger Onderwijs (art. 55);
   De Vlaamse overheid kent per effectieve VTE gedetacheerde voor een vakbondsopdracht een bedrag van 3000 EUR toe voor de werkingskosten van deze gedetacheerden. In het kader van de besparingen op de Vlaamse begroting worden de voorziene werkingskosten verminderd. Art. V.253 van de Codex Hoger Onderwijs wordt gewijzigd.
  • Afd. 17: Vormingsfonds Hoger Onderwijs (art. 56);
   Ook in dit fonds wordt bespaard. Art. III.34 van de Codex Hoger Onderwijs wordt gewijzigd.
  • Afd. 18: Hogere Zeevaartschool (art. 57);
   Naar analogie met de werkingsuitkeringen van de universiteiten en hogescholen wordt de klik van de Hogere Zeevaartschool niet toegekend in het begrotingsjaar 2015 en wordt de werkingsuitkering verminderd. Art. 3 van het decreet 20.02.2009 betreffende de Hogere Zeevaartschool wordt gewijzigd.
  • Afd. 19: Werkingsenveloppe van de hogescholen en universiteiten (art. 58);
   De totale werkingsenveloppe voor de hogescholen en universiteiten wordt bijkomend verminderd met een bedrag van 26614642,36 EUR. Art. III.24 van de Codex Hoger Onderwijs wordt gewijzigd.
  • Afd. 20: Aanmoedigingsfonds (art. 59);
   Het bedrag oorspronkelijk voorzien voor het Aanmoedigingsfonds opgenomen in de globale werkingsuitkering en verdeeld over de verschillende variabele onderwijsdelen en, voor de universiteiten, het variabel onderzoeksdeel. Art. III.5 van de Codex Hoger Onderwijs wordt gewijzigd.
  • Afd. 21: SNPB (zie doc. nr. 288566) (art. 60).
 • Hfst. 3: Wijzigingen aan het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (zie doc. nr. 287721):
  • Afd. 1: Aanrekening van belastingverminderingen (art. 61-62);
  • Afd. 2: Belastingvermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand (art. 63);
  • Afd. 3: Belastingvermindering voor de eigen woning (art. 64-71).