289372 | 09.10.2014 V. nr. 49 (Vl. P.): Kustpolders - Bescherming
VANDERJEUGD Francesco
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2014-2015|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 20.01.2015

Het scheuren van poldergraslanden is niet te allen tijde ofwel verboden ofwel vergunningsplichtig. Alle historisch permanente graslanden en poldergraslanden waarvoor geen verbod op wijziging of geen vergunningsplicht geldt, dus hoofdzakelijk de graslandspercelen in agrarische gebieden, kunnen gescheurd worden.

De voorwaarden om een vergunning respectievelijk afwijking op het wijzigingsverbod om poldergraslanden te scheuren toegekend te krijgen zijn: het uitdrukkelijk voldoen aan de bepalingen van art. 14 van het Natuurdecreet (ND) inzake de zorgplicht, art. 16 ND inzake het vermijden van vermijdbare natuurschade en art. 36ter ND inzake de bescherming van speciale beschermingszones (SBZ). Dit is bepaald in hoofdstuk IV, afdeling 2, van het vegetatiebesluit van 1998, vervangen in 2009.

Voor de beslissing wordt verder rekening gehouden met onder andere verleende adviezen, desgevallend de elementen die voortkomen uit het openbaar onderzoek, alsook volgende beoordelingselementen: de bestaande toestand van de natuur (ongeacht de bestemming van het gebied), de huidige toestand van de vegetaties of de kleine landschapselementen, de maatregelen tot herstel en ontwikkeling van habitats en ecosystemen, en de abiotische elementen.