28984 | 27.03.1985 BVE houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 20.07.1985, V.155, (139), 10736-10739

Een voorafgaande vergunning is vereist voor: - de aanleg, wijziging, verbouwingen en exploitatie van een grondwaterwinning; - het terug in gebruik nemen van een grondwaterwinning die gedurende min. 2 jaar onafgebroken buiten gebruik was; - het kunstmatig aanvullen van grondwater. Grondwaterwinningen worden daarom in 3 categoriƫen ingedeeld (A, B, C). De vergunning voor een winning van categorie A, de laagste categorie (debiet < 93/m3/jaar of min. 96 m3/dag maar slechts in bedrijf gedurende een onafgebroken periode van minder dan 1 jaar), wordt in eerste aanleg verleend door het schepencollege. Het dient daartoe, vooraleer te besluiten, het advies in te winnen van de directeur van de provinciale dienst van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu. Inzake de grondwaterwinningen van categorie B en C is het college belast met het organiseren van het openbaar onderzoek. Tevens formuleert het t.o.v. de bestendige deputatie, de vergunningverlenende overheid voor categorie B, zijn advies. Dit besluit heft het KB van 01.01.1976 op voor het Vlaamse Gewest die dezelfde materie regelt.