29000 | 27.03.1985 BVE houdende reglementering van de handelingen binnen de watergebieden en de beschermingszones

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 20.07.1985, V.155, (139), 10743

Dit besluit genomen in uitvoering van art. 3, par. 1, 3° van het decreet van 24.01.1984 inzake het grondwaterbeheer reglementeert de handelingen in waterwingebieden en beschermingszones. Het besluit voorziet in hoofdzaak in de opsomming van: - uitsluitend toegelaten handelingen in de waterwingebieden en de beschermingszones type I; - verboden handelingen in de beschermingszones type II en III. Daarnaast is een voorafgaande vergunning vereist voor het stellen van de in de beschermingszones van type II verboden handelingen in de beschermingszones type III. Deze vergunning wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen; het schepencollege moet echter het advies inwinnen van de provinciale directeur van de administratie voor ruimtelijke ordening en leefmilieu en de exploitant van de grondwaterwinning waarrond de beschermingszone is afgebakend. Niet ingebracht advies wordt geacht positief te zijn.