29005 | 24.01.1984 Dec. houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer [ Grondwaterdecreet ]

Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,LENSSENS J.

B.S., 05.06.1984, V.154, (108), 8153-8156; Zitting 1983-84; Stuk.224/1-4, Handelingen 24.01.1984

Dit decreet geeft de bevoegdheid aan de Vlaamse executieve tot het nemen van maatregelen met het oog op het eventueel gebruik ervan voor de drinkwatervoorzieningen.

Art. 7, par. 2 belast het college van burgemeester en schepenen met het instellen van een openbaar onderzoek met het oog op de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones; bezwaren en opmerkingen kunnen alsdan schriftelijk of mondeling worden geformuleerd aan het schepencollege of aan een daartoe aangewezen persoon. Het college maakt het dossier na de beeïndiging van het openbaar onderzoek met zijn advies over aan de bestendige deputatie.

Dit decreet werd gewijzigd door het decreet van 12.12.1990. Dit decreet heft volgende wetten op voor het Vlaamse gewest:
- de besluitwet van 18.12.1946 waarbij tot het houden van een telling der grondwaterreserves en tot invoering van een reglementering van hun gebruik besloten wordt en de uitvoeringsbesluiten;
- de wet van 26.03.1971 op de bescherming van het grondwater;
- de wet van 09.07.1976, betreffende de reglementering van de exploitatie van grondwaterwinning, de besluiten genomen in uitvoering van deze wet blijven nochtans van kracht tot uitdrukkelijke opheffing.