292599 | 19.05.2015 Omz. LNE/2015/2 betr. richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden en in effectief overstromingsgevoelige gebieden

Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,WEYTS Ben *

B.S., 12.06.2015,1e uitgave, V.185, (149), 34317-34322

De omzendbrief richt zich naar vergunningverlenende overheden, overheden bevoegd voor de vaststelling van ruimtelijke uitvoeringsplannen, waterbeheerders en de leden van de bekkenbesturen. Hij heeft tot doel hen aan te zetten bijzondere aandacht te besteden aan de uitvoering van de watertoets en de formulering van respectievelijk de waterparagraaf en het wateradvies.

In de door de Vlaamse Regering goedgekeurde signaalgebieden geldt een bewarend beleid voor de periode tussen de beslissing van het vervolgtraject en de effectieve uitvoering van deze beslissing. Daarnaast biedt de omzendbrief bijkomende richtlijnen voor zowel het wateradvies als de waterparagraaf opdat eventuele nog niet gerealiseerde vervolgstappen niet gehypothekeerd worden en het watersysteem geen schadelijke effecten ondergaat.

In de signaalgebieden reeks 3 gelden richtlijnen voor de bekkenbesturen bij het bepalen van de noodzakelijke vervolgstappen (ontwikkelingsperspectief).

In effectief overstromingsgevoelig gebied gelden randvoorwaarden vanuit het watersysteem in het kader van de watertoets.

In effectief overstromingsgevoelig gebied moet vermeden worden dat nieuwe harde bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen.

De omzendbrief bevat de volgende punten:
  • Situering;
  • Doel en toepassingsgebied van de omzendbrief;
  • Algemeen beoordelingskader en bewarend beleid;
  • Richtlijnen voor advies- en vergunningverlening in signaalgebieden - verscherpte watertoets.
  • Randvoorwaarden bebouwing in effectief overstromingsgevoelige gebieden;
  • Vermijden van nieuwe harde bestemmingen in effectief overstromingsgevoelige gebiede.

Deze omzendbrief vervangt de omzendbrief LNE/2013/1 ‘Richtlijnen voor de toepassing van de watertoets voor de vrijwaring van het waterbergend vermogen in signaalgebieden’ (zie doc. nr. 275048).