29422 | 23.07.1981 KB betr. de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van ondergeschikte besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd
Min. van de Vlaamse Gemeenschap, GALLE Marc
Staatssecret. van de Vlaamse Gemeenschap voor Cultuur, Toerisme en Huisvesting, DE BACKER-VAN OCKEN H.
Staatssecret. van de Vlaamse Gemeenschap voor Streekeconomie en Ruimtelijke Ordening, AKKERMANS P.

B.S., 10.09.1981, V.151, (173), 11242-11244

Dit KB regelt de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op het initiatief van ondergeschikte besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd.

nvdr: Art. 4, 1° en 15° en art. 15, 1° en 2° van het KB 23.07.1981 betreffende de subsidiëring van bepaalde werken, leveringen en diensten die in het Vlaamse Gewest door of op initiatief van ondergeschikte besturen of ermee gelijkgestelde rechtspersonen worden uitgevoerd, worden opgeheven door het BVR 18.01.2002 houdende het toekennen van een gewestbijdrage aan polders, wateringen, verenigingen van polders of verenigingen van wateringen voor het uitvoeren van bepaalde waterhuishoudkundige werken en tot vastlegging van de procedure inzake subsidiëring van deze werken (zie doc. nr. 176256).

 

 link