295020 | 06.10.2015 Richtlijn (EU) 2015/1787 wijz. de bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG van de Raad betr. de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water

Europese Commissie

Publ.E.U., 07.10.2015, L260/6-8+bijlagen 9-17

De bijlagen II en III bij Richtlijn 98/83/EG stellen de minimumeisen vast voor de programma's voor controle van al het voor menselijke consumptie bestemde water en de specificaties voor de methode voor analyse van de verschillende parameters. De specificaties in de bijlagen II en III worden geactualiseerd in het licht van de wetenschappelijke en technische vooruitgang, en om te zorgen voor samenhang met de wetgeving van de Unie.

Bijlage II bij Richtlijn 98/83/EG laat een zekere mate van flexibiliteit toe bij de uitvoering van audit en bewaking, zodat onder bepaalde omstandigheden minder frequente bemonstering kan worden toegelaten.

Sinds 2004 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de aanpak met waterveiligheidsplannen op basis van risicobeoordeling en risicobeheer ontwikkeld, zoals vastgesteld in de Richtsnoeren voor de drinkwaterkwaliteit van de WHO. Deze richtsnoeren vormen, samen met norm EN 15975-2 inzake het veiligstellen van de drinkwatervoorziening, internationaal erkende beginselen waarop de productie, de distributie, de controle en de analyse van de parameters van het drinkwater zijn gebaseerd. Bijlage II bij Richtlijn 98/83/EG wordt daarom afgestemd op de recentste versies van deze beginselen.

Het wordt de lidstaten toegestaan af te wijken van de controleprogramma's die zij hebben vastgesteld, mits geloofwaardige risicobeoordelingen worden uitgevoerd, die gebaseerd kunnen zijn op de Richtsnoeren voor de kwaliteit van drinkwater van de WHO en rekening moeten houden met de controle op grond van art. 8 van Richtlijn 2000/60/EG.