296510 | 31.07.2009 Richtlijn (EU) 2009/90/EG van de Commissie tot vaststelling van technische specificaties voor de chemische analyse en monitoring van de watertoestand krachtens Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad

Europese Commissie

Publ.E.U., 01.08.2009, L201/36-38

In deze richtlijn worden technische specificaties voor de chemische analysen en monitoring van de watertoestand overeenkomstig art. 8, lid 3, van Richtlijn 2000/60/EG vastgesteld. De richtlijn bevat minimale prestatiekenmerken voor analysemethoden die door de lidstaten bij de monitoring van de watertoestand, sediment en biota worden gebruikt, alsmede voorschriften voor het aantonen van de kwaliteit van analyseresultaten.

De lidstaten zorgen ervoor dat alle analysemethoden, met inbegrip van de laboratorium-, veld- en onlinemethoden die worden gebruikt met het oog op de programma’s voor chemische monitoring die uit hoofde van Richtlijn 2000/60/EG worden uitgevoerd, overeenkomstig de norm EN ISO/IEC 17025 of andere gelijkwaardige op internationaal niveau erkende normen worden gevalideerd en gedocumenteerd.

De volgende punten komen aan bod in de Richtlijn:

  • Onderwerp;
  • Definities;
  • Analysemethoden;
  • Minimale prestatiekenmerken voor analysemethoden;
  • Berekening van gemiddelde waarden;
  • Kwaliteitsborging en -beheersing;
  • Omzetting;
  • Inwerkingtreding.