304491 | 09.09.2016 BVR houdende de samenvoeging van Polder Noordwatering Veurne en Polder De Moeren tot een nieuwe polder met als naam Westkustpolder

Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,SCHAUVLIEGE Joke *

B.S., 13.10.2016, V.186, (275), 69720-69721

Dit besluit voorziet in een fusie van Polder Noordwatering Veurne en Polder De Moeren in het kader van de modernisering van polders en wateringen, om te komen tot een daadkrachtigere invulling van de doelstellingen vermeld in het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid. Er wordt een nieuwe polder, genaamd Westkustpolder, opgericht.

In die hoedanigheid neemt de nieuwe polder het integrale vermogen, dat bestaat uit alle goederen, rechten, schuldvorderingen en schulden, over van de polders Noordwatering Veurne en De Moeren.

De personeelsleden die op de datum waarop dit besluit in werking treedt, statutair of contractueel tewerkgesteld zijn in de samengevoegde polders, gaan over naar de nieuwe polder met behoud van:

  • de administratieve, geldelijke en schaalanciĆ«nniteit;
  • de salarisschaal en functionele loopbaan waarop zij in voorkomend geval aanspraak kunnen maken volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun overgang;
  • de reglementair toegekende vergoedingen en toelagen waarop zij aanspraak kunnen maken volgens de bestaande reglementering op het ogenblik van hun overgang.

De individuele contractuele personeelsleden moeten akkoord gaan met de overgang naar de nieuwe polder.

De provincie West-Vlaanderen wordt aangewezen als provinciale overheid bevoegd om ter uitvoering van de wet 03.06.1957 betreffende de polders op te treden. De gouverneur wordt belast met het samenroepen van de algemene vergadering waarop het reglement wordt vastgesteld en het nieuwe bestuur wordt verkozen.