306129 | 03.10.2016 V. nr. 17 (Vl. P.): Beschermd poldergrasland - Bestuurlijke maatregel
VANDAELE Wilfried
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2016-2017|www.vlaamsparlement.be - Pagina gearchiveerd op 02.12.2016

De minister antwoordt op een voorval waarbij een beschermd historisch permanent grasland werd opgehoogd/genivelleerd door een landbouwer zonder vergunning en hoe daartegen actie kan worden ondernomen. Een grondaanvulling is stedenbouwkundig vergunningsplichtig als de bepalingen van art. 4.2.1, 4°, VCRO van toepassing zijn. Deze stedenbouwkundige vergunning wordt door de gemeente afgeleverd.

In de zaak waarover in de parlementaire vraag naar verwezen wordt, gaat het om een beschermd historich permanent grasland zoals omschreven in art. 2, 5° van het Decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu.

Omdat de desbtreffende percelen maar met ingang van 01.12.2016 beschermd werden, kan de minister geen stappen ondernemen wegens het gebrek aan een voorafgaande vergunning. Dit is wel het geval als er genivilleerd wordt na de datum van erkennng van bescherming.