310996 | 19.05.2017 BVR wijz. BVR 27.11.2015 tot uitvoering van het dec. 25.04.2014 betr. de omgevingsvergunning, wat betreft nadere regels als het omgevingsloket en het uitwisselingsplatform wegens technische storingen onbeschikbaar zijn
Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw, SCHAUVLIEGE Joke *

BS 2017-05-30

Dit besluit werkt een regeling uit voor technische storingen bij de inwerkingtreding van het omgevingsloket en uitwisselingsplatform. Het voorziet dat ondermeer de advies- en beslissingstermijnen kunnen worden opgeschort. Ingeval van langdurige technische stoornis, kan de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, en de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en het waterbeleid, worden gemachtigd om, na daarvan op de hoogte te zijn gebracht, tijdelijk de analoge indiening of indiening per digitale drager en analoge behandeling toe te laten of te verplichten.

Vanaf 01.06.2017 is de regelgeving inzake de omgevingsvergunning in heel Vlaanderen van toepassing is. Echter kunnen er zich problemen voordoen. Om die reden wordt het BVR 27.11.2015 tot uitvoering van het decreet betreffende de omgevingsvergunning aangevuld.

Er wordt een nieuw art. 162/1 tot en met 162/5 ingevoegd (dat de regeling bij technische storingen bevat).

De regeling bij een technische storing van korte duur is als volgt:

  • Als in de veertien dagen voor het indienen van een verplicht digitaal in te dienen aanvraag, verzoek of melding zich gedurende een of meer al dan niet opeenvolgende dagen een algemene technische storing heeft voorgedaan en de indieningsdatum relevant is voor de bepaling van de toepasselijke regelgeving, wordt de aanvraag, het verzoek of de melding voor die regelgeving geacht te zijn ingediend op de dag die berekend is door van de dag van indiening het aantal dagen van de algemene technische storing af te trekken.

De regeling bij een langdurige technische storing is als volgt:

  • Als zich tijdens het behandelen van een aanvraag, een verzoek, een melding of een beroep gedurende een of meer dagen een algemene technische storing heeft voorgedaan, worden alle advies- en beslissingstermijnen opgeschort op de dag of de dagen van de algemene technische storing. De termijn van het openbaar onderzoek wordt ook opgeschort op de dag of de dagen van de algemene technische storing. De termijn voor het indienen van beroepen wordt niet opgeschort.