322523 | Omgevingsrecht geannoteerd

DE WAELE Tom

Brugge:Die Keure, (Geannoteerde Wetboeken), 2018, [paginering onbekend]

Dit wetboek bevat de geactualiseerde en geannoteerde tekst van de belangrijkste omgevingswetgeving in het Vlaamse Gewest. Het boek is ingegeven door de steeds verdergaande integratie van het milieurecht en het ruimtelijkeordeningsrecht. Komen aan bod: het Omgevingsvergunningsdecreet, het Decreet Complexe Projecten, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het Rooilijnendecreet, het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, het Bodemdecreet, het Natuurbehoudsdecreet, de Milieustakingswet ...

Inhoudstafel:

1. Algemeen:

 1. Decreet 28.03.2014 betreffende de landinrichting nbsp; (Landinrichtingsdecreet, B.S. 22.VIII.2014, ed. 2) nbsp; (door S. Verbist);
 2. Decreet 04.04.2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges nbsp; (DBRC-decreet, B.S. 1.X.2014, ed. 2.) nbsp; (door S. Denys);
 3. Decreet 25.04.2014 betreffende de omgevingsvergunning nbsp; (Omgevingsvergunningsdecreet, B.S. 23.X.2014), uittreksel: art. 1-113 en 386-397.

2. Ruimtelijke ordening en stedenbouw:

 1. Decreet 27.03.2009 houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut (Compensatiedecreet, B.S. 6.V.2009) nbsp; (door T. Loose);
 2. Decreet 08.05.2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen nbsp; (Rooilijnendecreet, B.S. 3.VII.2009, ed. 2) nbsp; (door J. Geens en A. Geerts);
 3. Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening (VCRO), geco ouml; rdineerd bij Besluit van de Vlaamse Regering 15.05.2009 houdende co ouml; rdinatie van de decreetgeving op de ruimtelijke ordening (B.S. 20.VIII.2009, ed. 2):
  • Titel I. - Inleidende bepalingen;
  • Titel II. - Planning;
  • Titel III. nbsp; - (opgeheven);
  • Titel IV. - Vergunningenbeleid;
  • Titel V. - Diverse bepalingen;
  • Titel VI. nbsp; [Versie zoals van toepassing tot 01.03.2018] - nbsp; Handhavingsmaatregelen;
  • Titel VI. nbsp; [Versie zoals van toepassing vanaf 01.03.2018] - Handhaving;
  • Titel VII. - Diverse temporele en overgangsmaatregelen;
  • Titel VIII. - Aanhalingswijze.
 4. Decreet 25.04.2014 houdende het rechtsherstel van ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de planmilieueffectrapportage werd opgesteld met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 18.04.2008 betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan nbsp; (Rechtshersteldecreet, B.S. 12.V.2014) nbsp; (door M. Roosemont);
 5. Decreet 25.04.2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning nbsp; (Handhavingsdecreet, B.S. 27.VIII.2014) nbsp; (niet opgenomen; betreft hoofdzakelijk wijzigingen aan de VCRO).

3. Milieu:

 1. Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging nbsp; (Wet Oppervlaktewateren, B.S. 1.V.1971, err. B.S. 14.VII.1987) nbsp; (door D. Van De Sijpe);
 2. Wet 12.07.1973 op het natuurbehoud nbsp; (B.S. 11.IX.1973), uittreksel: art. 51-57, zgn. nbsp; Duinendecreet nbsp; (door G. Van Hoorick);
 3. Decreet 24.01.1984 houdende maatregelen inzake het grondwaterbeheer nbsp; (Grondwaterdecreet, B.S. 5.VI.1984) nbsp; (door D. Van De Sijpe);
 4. Bosdecreet 13.06.1990 nbsp; (Bosdecreet, B.S. 28.IX.1990) nbsp; (door A. Vanhellemont);
 5. Jachtdecreet 24.07.1991 nbsp; (Jachtdecreet, B.S. 7.IX.1991) nbsp; (door S. Desrumaux);
 6. Wet 12.01.1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu nbsp; (Wet Milieustakingsvordering, B.S. 19.II.1993) nbsp; (door M. Deweirdt en W. Mertens);
 7. Decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid nbsp; (Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid, B.S. 3.VI.1995):
  • Titel I. - Algemene bepalingen nbsp; (door B. Vanheusden);
  • Titel II. - nbsp; Besluitvorming en inspraak nbsp; (door B. Vanheusden);
  • Titel III. - nbsp; Bedrijfsinterne milieuzorg nbsp; (door B. Vanheusden);
  • Titel IV. - nbsp; Milieueffect- en veiligheidsrapportage nbsp; (door nbsp; J. De Coninck);
  • Titel V. - nbsp; Exploitatie van inrichtingen en activiteiten en erkende personen nbsp; (door W. Poelmans en nbsp; B. nbsp; Vanheusden);
  • Titel VI. - nbsp; Milieubeleidsovereenkomsten nbsp; (door B. Vanheusden);
  • Titel VIII. - nbsp; Klimaat nbsp; (door B. Vanheusden);
  • Titel X. - nbsp; Agentschappen nbsp; (door B. Vanheusden);
  • Titel XI. - nbsp; Strategische advisering nbsp; (door B. Vanheusden);
  • Titel XV. - nbsp; Milieuschade nbsp; (door B. Vanheusden);
  • Titel XVI. - nbsp; Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen nbsp; (door nbsp; P. De Smedt nbsp; en Ch. Ponchaut).
 8. Bijlagen;
 9. Decreet 21.10.1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu nbsp; (Decreet Natuurbehoud, B.S. 10.I.1998) nbsp; (door H. Schoukens);
 10. Wet 20.01.1999 ter bescherming van het mariene milieu en ter organisatie van de mariene ruimtelijke planning in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van Belgi euml;  nbsp; (Wet Mariene Milieu, B.S. 12.III.1999, ed. 2) nbsp; (door H. Schoukens);
 11. Decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid nbsp; (Decreet Integraal Waterbeleid, B.S. 14.XI.2003, ed. 1, err. B.S. 5.XII.2003) nbsp; (door P. De Smedt).