33066 | 19.06.1947 Besluit van de Regent houdende samenschakeling van de wetten betr. de oudstrijders en gelijkgestelden - Samengevatte wetten van 03.08.1919 - 27.05.1947 tot verzekering van de wederopneming der gemobiliseerde Belgen in hun bediening en tot toekenning aan de oorlogsinvaliden, oud-strijders, leden van de Weerstand, politieke gevangenen, oorlogsweduwen en -wezen, gedeporteerden, arbeidsweigeraars en andere slachtsoffers van de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945, van een prioriteitsrecht voor de toegang tot de openbare betrekkingen

Min. van Binnenlandse Zaken,VERMEYLEN P.

Deze wet verzekert de wederopneming in hun betrekkingen van de statutaire personeelsleden gemobiliseerd tijdens de 2 wereldoorlogen.
Voor de toelating tot de betrekkingen bij de openbare diensten worden kandidaten in 5 lijsten ingedeeld teneinde hun aanspraken op 's lands erkentelijkheid door hem verworven gedurende de oorlogen 1914-1918 en 1940-1945 te kunnen laten gelden. Bepaalde voorkeurrechten worden hem immers verleend die variëren al naargelang de lijst waarin ze zijn opgenomen. De rechten zijn alleen van toepassing op de indiensttreding.
De hoedanigheid vereist om ingeschreven te worden als begunstigde met een prioriteitsrecht moet volgens het geval blijken hetzij uit een getuigschrift uitgereikt door de militaire autoriteit of door de bevoegde organismen inzake weerstand, politieke gevangen, arbeidsweigeraars of gedeporteerden, hetzij uit schriftelijke verklaringen afgegeven door de provinciale comités voor Nationale erkentelijkheid; hetzij uit de overlegging van brevetten van verleende eretekens, van een levenslang pensioenbewijs, van een vonnis van de rechtbank voor oorlogschade of van door de bestendige deputatie verstrekt getuigschrift.

Voor elke benoeming tot bezoldigde openbare ambten of betrekkingen, moet gedurende minimum 15 dagen een openbare oproep worden gedaan tot de kandidaten. De beslissingen van de gemeenteoverheden of van de commissies van openbare onderstand die een benoeming inhouden tot bezoldigde openbare betrekkingen worden binnen 10 dagen na hun dagtekening bekendgemaakt aan de provinciegouverneur. Benoemingen in strijd met deze wetgeving kunnen door de Koning worden nietig verklaard.

Voor de oorlogsinvaliden die een betrekking van de Staat of van de instellingen onder de controle of de waarborg van de Staat bekleden gelden deze dienstjaren:

  • de invalide in dienst getreden voor de oorlog: zijn diensttijd bij het leger tussen 31.05.1914 en 11.11.1918 of tussen 10.05.1940 en 08.05.1945
  • indiensttreding gedurende de oorlog: de diensttijd bij het leger (tussen 31.07.1914 en zijn indiensttreding of tussen 10.05.140 en zijn indiensttreding)
  • indiensttreding na de wapenstilstand van 11.11.1918 en voor de afkondiging van de wet 21.07.1924 of na 08.05.1945 [...], dan wordt zijn diensttijd bij het leger (tussen 31.07.1914 en 11.11.1918 of tussen 10.05.1940 en 08.05.1945) meegeteld.
De tijd tijdens de vijandelijkheden doorgebracht met verlof zonder soldij of als gereformeerde wegens oorlogsblessures wordt meegerekend.
Voor de politieke gevangenen en de weggevoerden wier invaliditeit door de rechtbanken voor oorlogsschade werd vastgesteld gelden dezelfde jaren als dienstjaren.