331152 | 10.05.2019 BVR houdende aanpassing van diverse besluiten van de Vlaamse Regering aan de terminologie van het bestuursdecreet van 07.12.2018
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Onderwijs, CREVITS Hilde *
et al.

BS 2019-08-01, V. 189, (174), 75703-75723

Dit besluit wijzigt een groot aantal andere besluiten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe terminologie ingevoerd door het bestuursdecreet van 07.12.2018 en om verwijzingen naar dit nieuwe decreet in te voeren.

De volgende besluiten worden gewijzigd:

 • het BVR 16.05.1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren;
 • het BVR 16.05.1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor het Vlaamse Gewest en de instellingen die eronder ressorteren;
 • het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne;
 • het BVR 30.04.2004 houdende de oprichting van een programma voor de bevordering van kennistransfer door instellingen van hoger onderwijs;
 • het BVR 07.05.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 'Zorg en Gezondheid';
 • het BVR 14.05.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed;
 • het BVR 11.06.2004 tot oprichting van het agentschap Vlaamse Belastingdienst;
 • het BVR 11.06.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 'agentschap Facilitair Bedrijf';
 • het BVR 11.06.2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap Overheidspersoneel'
 • het BVR 24.12.2004 houdende maatregelen ter bevordering en ondersteuning van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid in de Vlaamse administratie;
 • het BVR 18.02.2005 betreffende de projectmatige financiering van toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector;
 • het BVR 17.06.2005 betreffende de aanduiding en uitoefening van de management- en projectleiderfuncties en van de functie van algemeen directeur bij de diensten van de Vlaamse overheid;
 • het BVR 02.09.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap voor Onderwijsdiensten'
 • het BVR 07.10.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap Wegen en Verkeer
 • het BVR 07.10.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust
 • het BVR 07.10.2005 aangaande het Agentschap Innoveren en Ondernemen;
 • het BVR 28.10.2005 betreffende de verspreiding van milieu-informatie;
 • het BVR 28.10.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 'Agentschap Binnenlands Bestuur';
 • het BVR 02.12.2005 houdende de aangifte voor de vestiging en de invordering van de GRB-heffingen;
 • het BVR 09.12.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek;
 • het BVR 16.12.2005 houdende de toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden;
 • het BVR 16.12.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Wonen-Vlaanderen
 • het BVR 23.12.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek;
 • het BVR 23.12.2005 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid Agentschap voor Natuur en Bos;
 • het Vlaams Personeelsstatuut van 13.01.2006;
 • het BVR 03.02.2006 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal kasbeheer voor de Vlaamse verzelfstandigde agentschappen opgericht ingevolge het decreet bestuurlijk beleid van 18.07.2003;
 • het BVR 24.03.2006 tot operationalisering van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken;
 • het BVR 31.03.2006 betreffende het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, betreffende de inwerkingtreding van regelgeving tot oprichting van agentschappen in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en betreffende de wijziging van regelgeving met betrekking tot dat beleidsdomein;
 • het BVR 07.07.2006 tot vaststelling van nadere regels inzake de rechtsopvolging van de gewestelijke ontwikkelingsmaatschappijen door de provinciale ontwikkelingsmaatschappijen;
 • het BVR 17.11.2006 tot instelling van een bedrijfsadviessysteem voor land- en tuinbouwers;
 • het BVR 24.11.2006 tot regeling van de werking van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen;
 • het BVR 16.02.2007 betreffende de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (EV-ILVO);
 • het BVR 02.03.2007 tot regeling van de werking van het Intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Kind en Gezin;
 • het BVR 09.03.2007 tot regeling van de vergoedingen van de bestuurders van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen van de Vlaamse overheid, en van de Regeringsafgevaardigden die toezicht uitoefenen bij deze agentschappen;
 • het BVR 09.03.2007 tot regeling van de presentiegelden en vergoedingen van strategische adviesraden en van raadgevende comités bij intern verzelfstandigde agentschappen;
 • het BVR 01.06.2007 betreffende de begroting en de boekhouding van de strategische adviesraden;
 • het BVR 19.07.2007 tot oprichting van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie;
 • het BVR 19.07.2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;
 • het BVR 12.10.2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode
 • het BVR 26.10.2007 tot vaststelling van de uitzonderingsprocedure inzake een meer evenwichtige participatie van vrouwen en mannen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse overheid;
 • het VLAREBO-besluit van 14.12.2007
 • het BVR 15.02.2008 tot vaststelling van de regels voor de erkenning en financiering door de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding van de gespecialiseerde trajectbepaling- en -begeleidingsdienst, de gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten en de gespecialiseerde opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdiensten;
 • het BVR 24.10.2008 tot uitvoering van het decreet van 07.03.2008 inzake bijzondere jeugdbijstand en het kaderdecreet Bestuurlijk Beleid van 18.07.2003
 • het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid;
 • het BVR 03.04.2009 tot aanstelling van de leden van het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid en tot nadere regeling van het Comité voor Preventief Bedrijfsbeleid;
 • het BVR 24.04.2009 tot oprichting van het intern verzelfstandigd Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen;
 • het BVR 15.05.2009 betreffende de armoedebestrijding;
 • het BVR 15.05.2009 houdende de uitvoering van het decreet 18.07.2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
 • het BVR 05.06.2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding;
 • het BVR 04.09.2009 houdende uitvoering van het decreet 06.03.2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden;
 • het BVR 19.03.2010 betreffende stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige inlichtingen;
 • het BVR 10.09.2010 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door de deelnemers aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten toegevoegd aan de GDI;
 • het Energiebesluit van 19.11.2010
 • het BVR 25.03.2011 houdende de uitvoering van het decreet 08.05.2009 betreffende het Centraal Referentieadressenbestand;
 • het BVR 21.10.2011 tot bepaling van de nadere regels voor de toegang tot en het gebruik door instanties die geen deelnemer zijn aan GDI-Vlaanderen van de geografische gegevensbronnen en geografische diensten, toegevoegd aan de GDI, en de vergoedingsregeling voor de publieke toegang;
 • het BVR 13.07.2012 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het decreet 25.05.2007 houdende de harmonisering van de procedures van voorkooprechten en houdende de erkenning van het geografisch themabestand 'Vlaamse voorkooprechten' als authentieke geografische gegevensbron
 • het BVR 14.12.2012 tot bepaling van de nadere regels voor de koppeling van geografische gegevensbronnen en geografische diensten in beheer van een derde partij aan het netwerk, vermeld in art. 26 van het GDI-decreet en de toegang tot en het gebruik ervan door instanties
 • het BVR 12.07.2013 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, vermeld in het decreet 07.05.2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, bij het verstrekken van diensten van algemeen belang;
 • het BVR 18.10.2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap 'Audit Vlaanderen' en tot wijziging van diverse besluiten
 • het BVR 18.10.2013 tot reglementering van de verhuring van bescheiden huurwoningen van sociale huisvestingsmaatschappijen;
 • het BVR 29.11.2013 tot uitvoering van het decreet 13.07.2012 houdende de oprichting en organisatie van een Vlaamse dienstenintegrator;
 • het BVR 20.12.2013 betreffende het kwaliteitstoezicht op de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, wat de leertijd betreft;
 • het BVR 14.03.2014 met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van ondersteuningsteams;
 • het BVR 16.05.2014 tot bepaling van de nadere regels met betrekking tot de beheeraspecten van sociale huisvestingsmaatschappijen en tot wijziging van het BVR 22.10.2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststelling van de procedure voor de beoordeling van de prestaties van sociale huisvestingsmaatschappijen;
 • het BVR 19.12.2014 tot vaststelling van de regels voor het algemene personeelsbeleid en het specifieke personeelsbeleid in de diensten van de Vlaamse overheid en in de Vlaamse openbare instellingen;
 • het BVR 19.12.2014 tot uitvoering van het decreet 22.11.2013 betreffende de lokale diensteneconomie;
 • het BVR 16.01.2015 tot vaststelling van de evaluatieprocedure voor Regeringscommissarissen;
 • het BVR 24.04.2015 houdende de erkenning van de inventarisatie van de bedrijventerreinen op perceelsniveau in het Vlaamse Gewest als authentieke geografische gegevensbron;
 • het BVR 02.10.2015 houdende diverse bepalingen over de toegang en het gebruik, de erkenning als authentieke geografische gegevensbron en de bijhouding van het Grootschalig Referentie Bestand (GRB);
 • het BVR 18.03.2016 houdende de oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Informatie Vlaanderen, de bepaling van diverse maatregelen voor de ontbinding zonder vereffening van het AGIV, de regeling van de overdracht van de activiteiten en het vermogen van het AGIV aan het agentschap Informatie Vlaanderen en de vaststelling van de werking, het beheer en de boekhouding van het Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen;
 • het BVR 22.04.2016 betreffende de Vlaamse openbare statistieken;
 • het BVR 13.05.2016 tot vaststelling van de wijze van communicatie in het kader van het bestuurlijk toezicht op de besturen van de eredienst;
 • het BVR 16.09.2016 tot uitvoering van het decreet 27.04.2007 betreffende het hergebruik van overheidsinformatie en tot bepaling van de kosteloze uitwisseling van bestuursdocumenten tussen instanties, vermeld in art. 7/1 van het decreet 18.07.2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer;
 • het BVR 14.10.2016 houdende het oprichten van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO);
 • het BVR 28.10.2016 betreffende de oprichting van een raadgevend comité bij het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust;
 • het BVR 05.05.2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging;
 • het BVR 12.05.2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten voor de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties;
 • het BVR 12.05.2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen;
 • het BVR 12.05.2017 tot regeling van steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen;
 • het BVR 02.06.2017 tot uitvoering van het decreet 23.12.2016 houdende de oprichting van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid;
 • het BVR 10.11.2017 houdende de erkenning van de leer- en ervaringsbewijzendatabank als authentieke gegevensbron;
 • het BVR 22.12.2017 tot regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling, ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties;
 • het BVR 19.01.2018 tot regeling van de Vlaamse deelname aan en/of subsidiëring van internationale onderzoeksinfrastructuren;
 • het BVR 25.05.2018 tot regeling van steun aan projecten van collectief onderzoek en ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding;
 • het BVR 29.06.2018 betreffende de oprichting van een commissie van beroep tegen de beslissing van de uitbetalingsactor over de toelagen in het kader van het gezinsbeleid of tegen het uitblijven ervan.

Het BVR 20.05.2005 houdende toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of van het Vlaamse Gewest, aan de departementen en de verzelfstandigde agentschappen wordt opgeheven.

Het BVR 16.12.2005 houdende de toewijzing van de personeelsleden van de diensten, instellingen en rechtspersonen die afhangen van de Vlaamse Gemeenschap en/of het Vlaamse Gewest aan de strategische adviesraden wordt opgeheven.

 

 link