331220 | 10.05.2019 BVR tot regeling van het beheren, bewaren en vernietigen van bestuursdocumenten
Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding, HOMANS Liesbeth *

BS 2019-08-06, V. 189, (177), 76668-76672

Dit besluit regelt de wijze waarop bestuursdocumenten die toebehoren aan overheidsdiensten (waaronder de lokale overheden) moeten worden beheerd, bewaard en vernietigd. Selectiecommissies worden opgericht voor de lokale overheden (gemeenten, OCMW’s, …).

Voor de lokale overheden worden de volgende selectiecommissies opgericht (niet van toepassing op de bestuursdocumenten die de lokale overheden met uitzondering van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden bezitten, als de bevoegde selectiecommissie beslist heeft dat die bestuursdocumenten geen nut meer hebben voor de administratie, of als ze betrekking hebben op federale aangelegenheden):

 • een selectiecommissie, bevoegd voor de gemeenten, de districten, de OCMW’s, de samenwerkingsvormen, de intergemeentelijke onderwijsvereniging, de welzijnsverenigingen, de autonome verzorgingsinstellingen en de verzelfstandigde agentschappen die opgericht zijn door een gemeente, als die opgericht zijn door een gemeente. Die selectiecommissie wordt de selectiecommissie gemeenten genoemd;
 • een selectiecommissie, bevoegd voor de provincies en de verzelfstandigde agentschappen die opgericht zijn door een provincie, als die opgericht zijn door een provincie. Die selectiecommissie wordt de selectiecommissie provincies genoemd;
 • een selectiecommissie, bevoegd voor de polders en de wateringen. Die selectiecommissie wordt de selectiecommissie polders en wateringen genoemd;
 • een selectiecommissie, bevoegd voor de besturen van de erkende kerk- of geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten. Die selectiecommissie wordt de selectiecommissie besturen van de erediensten genoemd.

Om bestuursdocumenten te vernietigen waarvoor geen selectieregels of geldige selectielijsten bekendgemaakt zijn dient de overheidsinstantie een gemotiveerde vernietigingsaanvraag in bij de bevoegde selectiecommissie.

Het BVR 21.03.2014 tot regeling van het archiefbeheer wordt opgeheven (zie doc. nr. 284376).

Inhoudstafel:

 • Hfst. 1 - Definities;
 • Hfst. 2 - Zorg en beheer:
  • Afd. 1. – Beheersregels;
  • Afd. 2. - Taken, deskundigheid en deontologische code van de verantwoordelijke.
 • Hfst. 3 - Het centrale register;
 • Hfst 4. - Het depot (dit hoofdstuk is niet van toepassing op lokale overheden);
 • Hfst. 5 - Ondersteuning;
 • Hfst. 6 -  Selectiecommissies:
  • Afd. 1. - Oprichting en samenstelling;
  • Afd. 2. - Werking;
  • Afd. 3. - Vergoedingen.
 • Hfst. 7. - Opstelling, goedkeuring, actualisatie en onderlinge consistentie van selectieregels;
 • Hfst. 8. - Vernietigen van bestuursdocumenten;
 • Hfst. 9 - Slotbepalingen.

 

 link