38566 | 01.07.1992 Dec. wijz. Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en van Dec. 12.12.1990 betr. het bestuurlijk beleid

Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,VAN DEN BOSSCHE Luc

B.S., 04.07.1992, V.162, (130), 15511-15512; BZ 1992:Stuk.nr.187/1-2, Handelingen 25.06.1992

Tot 21.12.1991 wordt er afgeweken op de benoemingsvoorwaarden voor drie personeelsleden voor de dienst 'heffingen' van de Vlaamse Milieumaatschappij (nieuwe art. 32undecies in de wet van 26.03.1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging). Art. 68, eerste lid, 1° van het decreet van 12.12.1990 betreffende het bestuurlijk beleid wordt vervangen om de toestand van die mensen te regulariseren. Het decreet wordt verder aangepast (art. 79, 88 en 95).