41153 | Overzicht van het Belgisch administratief recht
MAST A.
et al.

Mechelen:Kluwer, 2017,21e uitg., 1522 p.

it boek is een basiswerk op het vlak van administratief recht. Het betreft de eenentwintigste, geheel bijgewerkte editie.

De inhoudstafel ziet er als volgt uit:

 • Inleiding
  • Hfst. 1 Begrenzing van het administratief recht
  • Hfst. 2 De bronnen van het administratief recht
 • Eerste Boek: De publiekrechtelijke rechtspersonen en de openbare dienst
  • Hfst. 1 De rechtspersoonlijkheid, privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen
  • Hfst. 2 De openbare dienst
  • Hfst. 3 Centralisatie en decentralisatie
  • Hfst. 4 De verschillende vormen van dienstgewijze decentralisatie
  • Hfst. 5 Openbare instellingen die onder toepassing vallen van de wet 16.03.1954 betreffende de controle op sommige organismen van openbaar nut
  • Hfst. 6 Openbare instellingen die afhangen van de gemeenschap of het gewest
  • Hfst. 7 Het administratief contract
  • Hfst. 8 Overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten
  • Hfst. 9 De concessies
  • Hfst. 10 De rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten en concessies
 • Tweede boek: het openbaar ambt
  • Hfst. 1 Algemene begrippen
  • Hfst. 2 Het openbaar ambt en de grondwet
  • Hfst. 3 De tuchtregeling voor het overheidspersoneel
  • Hfst. 4 De voornaamste juridische krachtlijnen van ambtenarenstatuten
 • Derde boek: Het regime van de goederen in het administratief recht
  • Hfst. 1 Openbaar en privaat domein
  • Hfst. 2 De onteigening
  • Hfst. 3 De opeising
  • Hfst. 4 De openbare wegen
  • Hfst. 5 De waterlopen
  • Hfst. 6 Erfdienstbaarheden tot algemeen nut
  • Hfst. 7 Omgevingsrecht
 • Vierde boek: De territoriale decentralisatie en lokale openbare instellingen
  • Deel 1 De provincie
   • Hfst. 1 Algemene begrippen
   • Hfst. 2 De provincieraad
   • Hfst. 3 De deputatie
   • Hfst. 4 De provinciegouverneur
   • Hfst. 5 De adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
   • Hfst. 6 De provinciegriffier - de financieel beheerder - het managementteam
   • Hfst. 7 Het administratief arrondissement en de arrondissementscommissaris
  • Deel 2 De gemeente
   • Hfst. 1 Algemene begrippen
   • Hfst. 2 De gemeenteraad
   • Hfst. 3 Het college van burgemeester en schepenen
   • Hfst. 4 De burgemeester
   • Hfst. 5 De gemeentesecretaris - de financieel beheerder - het managementteam
  • Deel 3 De verzelfstandiging in het gemeente- en provinciedecreet;
  • Deel 4 De organisatie van de politiediensten;
  • Deel 5 De intergemeentelijke samenwerking
  • Deel 6 Het maatschappelijk welzijn
   • Hfst. 1 De openbare centra voor maatschappelijk welzijn
   • Hfst. 2 Verhaalbaarheid van kosten voor maatschappelijke dienstverlening
   • Hfst. 3 De maatschappelijke integratie - het leefloon;
  • Deel 7 Het bestuur van de erediensten;
  • Deel 8 De polders en wateringen
 • Vijfde boek De administratieve en jurisdictionele bescherming van de bestuurde - De Raad van State
  • Deel 1 De rechtsbescherming tegen het optreden van het bestuur
   • Hfst. 1 Inleidende beschouwingen
   • Hfst. 2 Enkele bestuurlijke hervormingen
   • Hfst. 3 De administratieve en jurisdictionele beroepen
   • Hfst. 4 De grondwettelijke regeling van de bescherming van de subjectieve rechten
   • Hfst. 5 De rechtsbescherming door de gewone rechter tegen het onrechtmatig optreden van het bestuur
   • Hfst. 6 De controle van het bestuur door buitengerechtelijke rechtscolleges
  • Deel 2 De Raad van State
   • Afdeling I. Algemene begrippen
   • Afdeling II. De afdeling wetgeving van de Raad van State
   • Afdeling III. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
    • Hfst. 1 Algemeen overzicht van de bevoegdheid van de afdeling administratie
    • Hfst. 2 Het annulatieberoep wegens machtsoverschrijding
    • Hfst. 3 De Raad van State als administratieve cassatierechter
    • Hfst. 4 De Raad van State en de geschillen van bevoegdheid tussen gedecentraliseerde overheden
    • Hfst. 5 De Raad van State als rechter in laatste aanleg
    • Hfst. 6 De Raad van State en de geschillen inzake vergoeding
    • Hfst. 7 De Raad van State en de schadevergoeding tot herstel
    • Hfst. 8 De conflicten van attributie
    • Hfst. 9 De prejudiciĆ«le geschillen
    • Hfst. 10 De rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
  • Zaakregister

 link