41153 | Overzicht van het Belgisch administratief recht

MAST A.

Mechelen:Kluwer, 2012,50e uitg., 1414 p., [UITGEPUT]

Dit boek is een basiswerk op het vlak van administratief recht. Het betreft al de 50e uitgave van het boek.

De inhoudstafel ziet er als volgt uit:

 • Inleiding
  • Hfst. 1 begrenzing van het administratief recht
  • Hfst. 2 de bronnen van het administratief recht
 • Eerste Boek: de publiekrechtelijke rechtspersonen en de openbare dienst
  • Hfst. 1 de rechtspersoonlijkheid, privaat- en publiekrechtelijke rechtspersonen
  • Hfst. 2 de openbare dienst
  • Hfst. 3 centralisatie en decentralisatie
  • Hfst. 4 de verschillende vormen van dienstgewijze decentralisatie
  • Hfst. 5 openbare instellingen die onder toepassing vallen van de wet 16.03.1954 betreffende de controle op sommige organismen van openbaar nut
  • Hfst. 6 openbare instellingen die afhangen van de gemeenschap of het gewest
  • Hfst. 7 het administratief contract
  • Hfst. 8 de concessies van openbare diensten
  • Hfst. 9 overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten
 • Tweede boek: het openbaar ambt
  • Hfst. 1 algemene begrippen
  • Hfst. 2 het openbaar ambt en de grondwet
  • Hfst. 3 de tuchtregeling voor het overheidspersoneel
  • Hfst. 4 de voornaamste juridische krachtlijnen van ambtenarenstatuten
 • Derde boek: het regime van de goederen in het administratief recht
  • Hfst. 1 openbaar en privaat domein
  • Hfst. 2 de onteigening
  • Hfst. 3 de opeising
  • Hfst. 4 de openbare wegen
  • Hfst. 5 de waterlopen
  • Hfst. 6 erfdienstbaarheden tot algemeen nut
  • Hfst. 7 ruimtelijke ordening;
  • Hfst. 8 leefmilieu
 • Vierde boek: de territoriale decentralisatie en lokale openbare instellingen
  • Deel 1 de provincie
   • Hfst. 1 algemene begrippen
   • Hfst. 2 de provincieraad
   • Hfst. 3 de deputatie
   • Hfst. 4 de provinciegouverneur
   • Hfst. 5 de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant
   • Hfst. 6 de provinciegriffier - de financieel beheerder - het managementteam
   • Hfst. 7 het administratief arrondissement en de arrondissementscommissaris
  • Deel 2 de gemeente
   • Hfst. 1 algemene begrippen
   • Hfst. 2 de gemeenteraad
   • Hfst. 3 het college van burgemeester en schepenen
   • Hfst. 4 de burgemeester
   • Hfst. 5 de gemeentesecretaris - de financieel beheerder - het managementteam
  • Deel 3 de verzelfstandiging in het gemeente- en provinciedecreet;
  • Deel 4 De organisatie van de politiediensten;
  • Deel 5 De intergemeentelijke samenwerking
  • Deel 6 het maatschappelijk welzijn
   • Hfst. 1 de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
   • Hfst. 2 verhaalbaarheid van kosten voor maatschappelijke dienstverlening
   • Hfst. 3 de maatschappelijke integratie - het leefloon;
  • Deel 7 het bestuur van de erediensten;
  • Deel 8 de polders en wateringen