41642 | Bevoegdheden van de gemeenten inzake milieubeleid
x

Milieu en bedrijf, 03.09.1992, V.6, (2), 5-19

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

In dit extra-nummer wordt nader ingegaan op de bevoegdheden vermeld in het milieuhygiënerecht. De bevoegdheden van de gemeenten, zoals voorzien in de verschillende wetgevingen, worden besproken. De auteur beperkt zich tot de verplichtingen voortvloeiende uit het milieuhygiënerecht en de milieuconvenant, zodat bevoegdheden zoals vermeld in de Wet op de ruimtelijke ordening en de stedebouw en ook de wetten over de milieubescherming hier niet worden opgenomen. In laatste instantie worden nog enkele bijkomende taken van de gemeentebesturen bekeken. Volgende punten worden besproken: - het milieuvergunningsdecreet van 28.06.1985 en het VLAREM I - de wet op het giftig afval van 22.07.1974 en haar uitvoeringsbesluit - het afvalstoffendecreet van 02.07.1981 en uitvoeringsbesluiten - het mestdecreet van 23.01.1991 en uitvoeringsbesluiten - de Wet van 28.12.1964 betr. de bestrijding van de luchtverontreining en uitvoeringsbesluiten - de Wet van 18.07.1973 betr. de bestrijding van de geluidshinder en uitvoeringsbesluiten - de Wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging en uitvoeringsbesluiten - het grondwaterdecreet van 24.01.1984 en uitvoeringsbesluiten - Bijkomende taken van de gemeentebesturen.

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen [ Mestdecreet ] is opgeheven door het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 215520) met uitzondering van:

  • art. 2, 49°, 50°, 51°, 52°, 53°, 54°, 56°, 57°, en de art. 15bis en 15ter;
  • art. 33ter en haar bestaande reglementaire uitvoeringsbepalingen, die worden opgeheven vanaf 31.12.2007.

nvdr: Voor het Vlaamse Gewest: De wet 22.07.1974 werd grotendeels opgeheven door het decreet 20.04.1994 tot wijziging het decreet 02.07.1981 betreffende het beheer van afvalstoffen (zie doc. nr. 68067). Alleen de art. 1 en 7 van die wet bleven nog behouden. Deze bepalingen worden nu ook op 01.06.2012 opgeheven door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen [ Materialendecreet ] (zie doc. nr. 260990).

nvdr: Het decreet 23.01.1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen werd opgeheven op 01.01.2015 door het decreet 12.06.2015 tot wijziging van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen (zie doc. nr. 293617).