43064 | 23.07.1992 BVE tot uitvoering van hoofdstuk IIIbis van Wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 13.10.1992, V.162, (201), 21857-21858

Dit besluit geeft de berekeningswijze weer van gegevens met betrekking tot het geloosde afvalwater (dagdebiet, gehalte aan stoffen in suspensie, het biochemisch en chemisch zuurstofverbruik, gehalte aan zware metalen en nutriƫnten)enerzijds en en gegevens m.b.t. de maximale hoeveelheid koelwater anderzijds.(art. 35 van de Wet 26.03.1971) De aangifte dient te gebeuren d.m.v. een formulier, waarvan het model in bijlage van het besluit is gevoegd en dient overgemaakt te worden aan de Vlaamse Milieumaatschappij. De ambtenaren van de Dienst Heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij zijn belast , voor rekening van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur, met de vestiging, de inning en de invordering van de heffingen op de waterverontreiniging. Deze ambtenaren zijn eveneens bevoegd voor het opleggen van een administratieve geldboete. nvdr : nieuwe regels werden in BVE 16.02.1993 (doc. nr. 53234) bepaald; dit besluit blijft voor de lopende innings- en invorderingsprocedure gelden.