44015 | 13.08.1992 V. nr. 223 (Vl. R.): Heffing ter bescherming van de oppervlaktewateren - Resultaten
EEMAN Jan
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl. R., 05.10.1992,1992(BZ), (12), 535

Ingevolge art. 3, par. 2 van het decreet van 23.01.1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur als gewestdienst met afzonderlijk beheer, dienen de opbrengsten van de milieuheffing, verkregen door toepassing van de wet van 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging ter stijving van dit fonds. De aanwending van de middelen van dit fonds wordt vastgelegd in het decreet van 25.06.1992 houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1992, meer bepaald in afdeling III Diensten met afzonderlijk beheer, Fonds voor preventie en sanering inzake Leefmilieu en Natuur.