5335 | 14.02.1990 BVE houdende nadere regelen betr. de milieuheffingen ter bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreinging

Gemeenschapsmin. van Financiën en Begroting,GEENS Gaston

B.S., 14.03.1990, V.160, (51), 4717; De Gemeente, april 1990, V.65, (421), 158

De Gemeenschapsminister van Financiën en Begroting stelt de met inning belaste ontvanger aan, bevoegdvoor de betrokken provincies. Hij neemt de nodige maatregelen tot het domiciliëren van het in ontvangst nemen van bezwaarschriften en het afleveren van de ontvangstbewijzen bij de Administratie voor Financiën en Begroting. De verschuldigde bedragen zullen gestort worden op een op het aanslagbiljet vermeldt rekeningnummer bij het Gemeentekrediet van Belgie, via het systeem 'scharnierrekening'.