55312 | Huidige stand en evolutie van het milieurecht
LAVRYSEN Luc

T.Agr., maart 1993, V.16, (1), 2-33

Dit artikel bestudeert de ontwikkeling van het milieurecht op internationaal, europees en regionaal niveau en voor zover van belang voor de landbouwsector. 1. Algemene evolutie van het milieurecht 2. Internationaal en europees niveau 3. Europese milieuwetgeving van toepassing op de landbouw - regels met algemene draagwijdte, mede van toepassing op de landbouwsector - milieu-effectrapportage - bescherming van oppervlakte- en grondwater tegen verontreiniging door gevaarlijke stoffen - specifiek op de landbouw gerichte voorschriften : bescherming van water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen, het gebruik van zuiveringsslib in de landbouw, steun aan landbouwproduktiemethoden verenigbaar met eisen inzake leefmilieu 4. Regionale milieuwetgeving van toepassing op de landbouw - exploitatie- en milieuvergunning - meststoffendecreet