63470 | 24.12.1993 Wet betr. de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

Eerste Min.,DEHAENE Jean-Luc

B.S., 22.01.1994, V.164, (16), 1308-1334; Zitting 1992-93:Sen., Doc.656/1-3, Handelingen 17.06.1993; Zitting 1992-93:Kamer, Doc.1073/1-3, Handelingen 22.12.1993; B.S., 25.02.1997, V.167, (38), 3743-3744, err.

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor Vlaanderen

De wet legt de nieuwe richtlijnen van de EEG in vereenstemming met de teksten in verband met de overheidsopdrachten. Ze bevatten volgende bepalingen:

  • het aanpassen van het toepassingsveld van de reglementering aan dit van de richtlijnen. Dit gebeurt zowel voor het toepassingsveld naar de personen toe als voor dit betreffende de aard van de opdrachten. De definities van 'werken' en 'leveringen' worden overgenomen.
  • Het invoeren van de regels die door de richtlijn 90/531/EEG worden opgelegd aan sommige bedrijven van de privé-sector, die bepaalde activiteiten beheren en hiertoe over speciale of exclusieve rechten, verstrekt door de overheid, beschikken. Gelet op hun verschillende werkingswijze en voornamelijk op het fundamentele verschil in de regeling van de financiële verantwoordelijkheid tussen de privaatrechtelijke en de publiekrechtelijke sector zijn ze echter in een afzonderlijk en onafhankelijk boek II ondergebracht. Dit boek zal overigens in een afzonderlijk besluit worden uitgevoerd precies omwille van deze fundamentele verschillen met de materie van de overheidsopdrachten.
  • Het aanpassen van de gunnings- en uitvoeringsregels van de publieke instellingen die aan de richtlijn 90/531/EEG zijn onderworpen, houden deze regels aan de ene kant een versoepeling in ten aanzien van de bestaande omdat zij het mogelijk maken om voor een onderhandelingsprocedure te opteren. Aan de andere kant zijn de controle- en bekendmakingsregels veel verregaander dan de huidige reglementering. Het is ook de bedoeling voor deze onderhandelingsprocedures de publiekrechtelijke instellingen te verplichten ook een bestek op te stellen, wat een garantie moet bieden voor een gelijke behandeling van de inschrijvers tijdens deze onderhandelingen. In het uitvoeringsbesluit zal tevens de inhoud van dit bestek worden bepaald. In elk geval moeten de objectieve criteria en regels die de instelling als leidraad zullen dienen tijdens de onderhandelingen in een bestek worden beschreven.
  • Algemeen gezien zullen de regels zowel boven als beneden de drempels van de richtlijn op deze instelling van toepassing zijn. Het is immers niet logisch strengere regels op te leggen voor opdrachten van mindere waarde.
    Er wordt naar gestreeft om de opdrachten van de overheidsbedrijven die op grond van een wet, een decreet of een ordonnantie geen betrekking hebben op hun taken van openbare dienst en die in mededinging worden uitgevoerd met privébedrijven die onder voormeld afzonderlijk boek vallen, slechts aan gelijkaardige regels te onderwerpen als deze waaraan hun privaatrechtelijke concurrenten zijn onderworpen.