77486 | 14.09.1994 BVR betr. de aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van Dec. 02.07.1981 betr. de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten (...) bossen (...) waterlopen (...)

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 23.11.1994, V.164, (228), 28972

nvdr: Het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (zie doc. nr. 265350).