82770 | O.M. / K.A. en p.v.b.a. I.M.
Antwerpen, 30 september 1993, 10e K.

T.Milieurecht, maart-april 1995,1995/2,152-153

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

Overeenkomstig art. 2 StrafW. moet, tussen de wet toepasselijk op het ogenblik van de feiten en de nieuwe wet deze gekozen worden die het lichtst is. Er diende in casu gekozen te worden tussen telkens:

  • art. 1 tot 6 Wet 05.05.1888 (ARAB - zie document nr. 28987) op het giftige afval enerzijds en art. 4 milieuvergunningsdecreet 28.05.1985 (zie document nr. 28990) anderzijds;
  • meldingsplicht afvalstoffen strafbaar door afvalstoffendecreet 02.07.1981 enerzijds en BVE 21.04.1982 anderzijds;
  • art. 1, 5, 41 par. 1.2 van de oppervlaktewaterenwet enerzijds en art. 41 par. 2 en 46 milieuvergunningsdecreet 28.06.1985 anderzijds.
De oude wet wordt toegepast omdat die lichter is.

 link