85135 | 13.02.1995 V. nr. 101 (Vl. R.): Aquafin - Samenwerking met gemeenten
CARDOEN Georges
Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting, DE BATSELIER Norbert

V. en A., Vl.R., 13.03.1995,1994-95, (10), 499-500; T.B.P., augustus 1995, V.50, (8), 450

Geregeld voeren gemeenten samen met Aquafin werken uit. Evenals de gemeenten doet Aquafin een beroep op ontwerpers. Volgens welke criteria wijst Aquafin de ontwerpers aan? Is overleg met de gemeenten niet aangewezen? De toewijzing door Aquafin van projecten aan ontwerpers gebeurt op basis van de volgende reeks parameters : - de lokale kennis; - de beschikbare kennis en know-how bij de ontwerpers; - de beoordeling door Aquafin; - de werklastspreiding. De leiding der werken gebeurt door de ontwerpers. Ingeval van gecombineerde werken met de gemeente, wordt bij het begin van het project met de gemeente overleg gepleegd over het concept, de grootte en de financiering van het gecombineerde werk. Bij ontwerp wordt de geactualiseerde raming opnieuw aan de gemeente ter goedkeuring voorgelegd, waarbij het gemeentelijk aandeel door een gemeenteraadsbeslissing wordt bekrachtigd. Wat de inspraakmogelijkheden van de gemeente betreft in de opmaak en uitvoering van de werken door Aquafin verwijst de minister naar de omzendbrief 21.02.1995. In deze omzendbrief wordt de procedure weergegeven die door Aquafin moet nageleefd worden met betrekking tot het overleg met de gemeenten en de bevolking. Deze omzendbrief zal eerlang in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd.