85935 | 05.04.1995 Dec. houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid [DABM] [Milieubeleidsdecreet]

Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,DE BATSELIER Norbert

B.S., 03.06.1995, V.165, (108), 15971-15976; Zitting 1994-1995, Stuk.718/1-4, Handelingen 04.04.1995

Het milieubeleid (en dus dit decreet) heeft tot doel:

  • het beheer van het milieu door een duurzame aanwending van de grondstoffen en de natuur;
  • de bescherming, tegen verontreiniging en onttrekking, van mens en milieu;
  • het natuurbehoud en de bevordering van de biologische en landschappelijke diversiteit.
Het milieubeleid streeft naar een hoog beschermingsniveau en berust onder meer op het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij de bron bestreden moeten worden en het stand-still beginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Als eerste hoofdstuk wordt de besluitvorming en de inspraak geregeld wat betreft de milieuplanning:

  • op gewestelijk niveau (milieurapport, gewestelijk milieubeleidsplan en het gewestelijk milieujaarprogramma);
  • op provinciaal niveau (provinciaal milieubeleidsplan en het provinciaal milieujaarprogramma);
  • op gemeentelijk niveau:

    gemeentelijk milieubeleidsplan: dit kan opgesteld worden door de gemeenteraad wat betreft de bescherming en het beheer van het milieu op het grondgebied van de gemeente. Het geeft uitvoering aan het gewestelijk en provinciaal - zo dit bestaat - provinciaal milieubeleidsplan. De gemeenteraad kan van deze laatsten niet afwijken, doch mag ze wel aanvullen. Dit plan is een actieplan, de procedure tot het opstellen ervan wordt voorgeschreven. De Vlaamse Regering kan een subsidie toekennen voor het opstellen van een gemeentelijk milieubeleidsplan en kan het opstellen van een milieubeleidsplan verplichten.

    gemeentelijk milieujaarprogramma: dit kan jaarlijks worden vastgesteld door het college en omvat ten minste : een verslag over de uitvoering van het geldend gewestelijk (provinciaal en gemeentelijk, voor zover die bestaan) milieubeleidsplan, een opgave van de te verrichten activiteiten en maatregelen ter uitvoering van hogergenoemde milieubeleidsplan(nen) en een overzicht van de in het ontwerp van begroting geraamde inkomsten en uitgaven voor de uitvoering van hogergenoemde milieubeleidsplan(nen).