87940 | Schouwingen 'nieuwe stijl' : een andere aanpak van de polder- en waterschouwingen
x

Polders en wateringen, juni 1995, V.12, (28), 8-10

Het polderbestuur is ieder jaar gehouden de gehele polder te schouwen in het bijzijn van een lid van de bestendige deputatie of zijn gemachtigde, van de door de Koning aangewezen bevoegde ambtenaren of hun plaatsvervangers en van de afgevaardigden van de belanghebbende gemeentebesturen. Een soortgelijke regeling bestaat voor de wateringen. De procedure dienaangaande wordt toegelicht en besproken.