91924 | 26.03.1984 Omz. Gemeentebelasting op private stortplaatsen

Gemeenschapsmin. van Binnenlandse Aangelegenheden,GALLE Marc

Zoals uit het decreet 02.07.1981 blijkt, worden de houders van een vergunning tot exploitatie van een inrichting waarin afvalstoffen worden verwijderd aan de milieuheffing onderworpen. Het bedrag van de belasting staat in functie van de aard, de samenstelling en de hoeveelheid van de verwijderde afvalstoffen en de weerslag daarvan op de gezondheid van de mens en het milieu. Het decreet 02.07.1981 legt de gemeenten geen verbod op om een gelijkaardige heffing in te voeren. Deze dient dan uiteraard een aanvullend karakter te hebben op de heffing bedoeld in art. 47 van het decreet. Het decreet 02.07.1981 ontzegt de gemeenten evenmin een belasting te heffen op de vergunde stortplaatsen in functie van de aard van de vergunning en de oppervlakte van het terrein. Deze laatste materies zijn niet onderworpen aan de milieuheffingen, bedoeld in art. 47 van het afvaldecreet. Hierbij is het aangewezen de heffing te vestigen in de vorm van een aandeelbelasting en niet als omslagbelasting. Het tarief van deze nieuwe belasting moet bovendien binnen economisch verantwoorde perken worden gehouden.