9412 | 26.05.1989 NGW art. 123, 11°, 12° Bevoegdheden, Bevoegdheden van het college van burgemeester en schepenen (OGW art. 90 al. 1)

Volledige tekst

zie document nr. 152840

Art. 123 Het college van burgemeester en schepenen is belast met:
(...)
11° het doen onderhouden van de buurtwegen en de waterlopen, overeenkomstig de wetsbepalingen en de verordeningen van de provincieoverheid;
12° het opleggen van de in art. 119bis, par. 2, bedoelde schorsing, intrekking of sluiting.

nvdr: Voor het Vlaamse Gewest wordt art. 123 NGW opgeheven door art. 302, 117°, GD (zie doc 201900).