99248 | 16.04.1996 Dec. betr. de waterkeringen
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo
Vlaams min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, BALDEWIJNS Eddy

BS 1996-06-01

Dit decreet betreft de waterkeringen.
Het Vlaamse Gewest kan alle noodzakelijke waterkeringswerken, alle werken tot de aanleg of aanpassing van overstromingsbekkens en wachtbekkens, en alle werken tot de aanleg of aanpassing van de rechtstreekse toegangswegen naar de waterkeringswerken, overstromingsbekkens en wachtbekkens uitvoeren op onroerende goederen, bedoeld in art. 3.
Bij de uitvoering van waterkeringswerken dient, voorafgaand, overlegd te worden met de waterbeheerders.
Het Vlaamse Gewest kan te allen tijde onteigenen, zowel voor de uitvoering van de in art. 4 bedoelde werken als voor de bijbehorende werken van natuurtechnische milieubouw en recreatie.
Wie de uitvoering van de werken zoals omschreven in art. 4 verhindert, wordt gestraft met ofwel een gevangenisstraf van acht dagen tot één maand, ofwel een geldboete van 100 BEF tot 5000 BEF, ofwel beide straffen.
De dijkenwet van 18.06.1979 wordt opgeheven.
De bijlage bij dit besluit geeft het toepassingsgebied van dit decreet weer.

 

 link