De maandelijkse juridische nieuwsbrief van Vlaamse Polders en Wateringen brengt U op de hoogte van alle verschenen juridische nieuwigheden van de afgelopen maand inzake leefmilieu en waterbeleid.


b.v.b.a. MDP Projects / Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant
R.v.St., 21 december 2012, 7e K., nr. 221897


De milieuvergunning voor een feestzaal met dancing kan een strengere regeling in verband met toegelaten openingsuren opleggen dan bepaald in Vlarem II. Hierbij mag men ook rekening houden met hinder die onlosmakelijk verbonden is met en haar wezenlijke oorzaak vindt in de exploitatie van de betrokken inrichting. Dit moet wel degelijk onderbouwd zijn.LEVRAU K. en crts / Vlaamse Gewest
R.v.St., 2 oktober 2012, 7e K., nr. 220822


De formele motiveringsplicht reikt niet zo ver dat de overheid in een beslissing tot het verlenen van een milieuvergunning expliciet, artikel per artikel, zou moeten overwegen of en waarom de veeinrichting aan de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP voldoet.Gemeente Lummen / Vlaams Gewest
R.v.St., 8 november 2012, 7e K., nr. 221287


De milieuhygiŽnische beoordeling kan alleszins niet in de plaats komen van de beoordeling van de stedenbouwkundige verenigbaarheid van de inrichting met de omgeving en de goede plaatselijke ordening.Groen Speelweefsel Website
Onderzoekscentrum Kind & Samenleving vzw


Deze website is gericht naar zowel jeugdwerkers en ouders als beleidswerkers en verschaft hen informatie in verband met groene speelruimtes. De website bevat een kaart van de verschillende groene speelruimtes die er te vinden zijn, een aantal beleidsinstrumenten en voorbeelden.


www.groenspeelweefsel.be - Geraadpleegd op 06.09.201325.06.2013 V. nr. 5-9413 (Sen.): Contracten 'duurzame stad' 2013 - Geselecteerde steden en gemeenten - Criteria - Budget
WINCKEL Fabienne
Min. van Overheidsbedrijven en Ontwikkelingssamenwerking, belast met Grote Steden, LABILLE Jean-Pascal *


De steden die van de contracten 'duurzame stad' 2013 genieten zijn dezelfde als in 2009. Sinds 2009 werden enkel bij wijze van overgangsmaatregel avenanten aangenomen omdat deze materie deel uitmaakt van de lijst bevoegdheden die aan de gewesten overgeheveld moeten worden. Er is desalniettemin voorzien dat de steden die een project hebben beŽindigd een nieuw project kunnen opstarten in zoverre het de federale materies aangaat.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Senaat - Zitting 2012-2013

www.senaat.be - Pagina gearchiveerd op 30.08.2013De onteigeningsvergoeding bij de onteigening van verontreinigde gronden
GASTMANS Kenny
STORMS Laurens


Dit artikel is een noot bij een arrest van het Hof van Cassatie van 28.06.2012 over de omvang van de onteigeningsvergoeding, met name of de rechter bij het bepalen van de vergoeding voor de onteigening van verontreinigde gronden rekening mag houden met de minwaarde die door de bodemverontreiniging is veroorzaakt.


R.W.,07.09.2013,V.77,(1),21-25L. VAN DEN E. / DE W.
Vred. Zottegem, 14 februari 2013


Een verpachte grond wordt verkocht aan het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos). Art. 52, 3į, Pachtwet bepaalt dat het voorkooprecht van de pachter niet geldt wanneer de grond verkocht wordt aan een openbaar bestuur of een publiekrechtelijke persoon wanneer het goed wordt gekocht om voor doeleinden van algemeen belang te worden aangewend. Aankoop door het ANB met als doel het streven naar het behoud van de natuur en van het natuurlijk milieu, valt onder deze deze bepaling.07.06.2013 BVR wijz. diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Dit besluit wijzigt een aantal besluiten rond leefmilieu (met name Vlarem, Vlarebo, Milieuhandhavingsbesluit). Het gaat onder meer om de omzetting van volgende Europese richtlijnen: nr. 2009/29/EG (verbetering en uitbreiding van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten), nr. 2009/128/EG (duurzaam gebruik van pesticiden), nr. 2010/75/EU (inzake industriŽle emissies) en nr. 2011/97/EU (specifieke criteria voor opslag van metallisch kwik dat als afval wordt beschouwd).


B.S.,10.09.2013,1e uitgave,V.183,(263),63542-63650+bijlagen 63651-63668; Verslag aan de Regering 63478-63535; Advies van de Raad van State 63535-6354130.08.2013 KB wijz. KB 17.03.2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, MILQUET JoŽlle *
et al.


Dit besluit bepaalt de vervaldatum van de vrijstelling vermeld in punt 7(c)-IV van de bijlage III van het KB 17.03.2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur. Deze vrijstelling betreft de lood in op PZT gebaseerde diŽlektrische keramische stoffen voor condensatoren die onderdeel zijn van geÔntegreerde schakelingen of discrete halfgeleiders. Het vervalt op 21.07.2016.


B.S.,10.09.2013,2e uitgave,V.183,(264),64002; Verslag aan de Koning 63999-64000; Advies van Raad van State 64000-64001v.z.w. Natuurpunt Limburg en crts / Vlaamse Gewest
Rb. Brussel, 3 juni 2010


Drie milieuverenigingen vragen te bevestigen dat een goedkeuring die de overheid in de toekomst al dan niet zal geven van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan een inbreuk uitmaakt tegen een aantal wettelijke bepalingen. Het ruimtelijk uitvoeringsplan bestaat op dit ogenblik enkel nog maar in de voorlopige vorm. Hun vordering strekt ertoe de stakingsrechter de onwettigheid te doen vaststellen van een handeling die op dit ogenblik nog niet bestaat. Art. 1 van de wet 12.01.1993 voorziet geen mogelijkheid voor de kort gedingrechter om niet-bestaande handelingen onwettig te verklaren.Legt het Hof van Cassatie de milieustakingsvordering namens de gemeente aan banden ?
LEFRANC Pierre


De invulling die zowel de feitenrechter als het Hof van Cassatie (zie het arrest van 07.12.2012) gaven aan het begrip 'niet in rechte optreden' overeenkomstig art. 194 GD, is niet evident. In deze bijdrage maakt de auteur een analyse van de gehanteerde interpretaties.


T.Milieurecht,augustus 2013,V.22,(3),248-251x / y
Corr. Mechelen, 15 februari 2013


Een particulier heeft een groot aantal vogels gevangen en deze voorzien van een voetring teneinde ze als gekweekte vogels te kunnen verhandelen aan marktconforme prijzen. Deze illegale handelingen worden bewezen door het feit dat er geen enkel kweekkoppel of kweekbak aanwezig was en dat de aangetroffen vogels gefraudeerde ringen droegen.x / Deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen
R.v.Vergunningsbetwistingen, 21 november 2012, 4e K., nr. A/2012/0489


De gevraagde afsluiting (de bestreden stedenbouwkundige vergunning) heeft als enige functie het bouwperceel af te sluiten ten aanzien van het buurperceel. De afsluiting voor 'de laatste 7 meter' zou worden geplaatst op het talud van de rivier. Uit de toelichting blijkt dat alle bouwwerken en vaste inrichtingen op de oppervlakte van de oeverzone moeten worden vermeden. De uitzonderingen op die regel dienen derhalve op een beperkte wijze geÔnterpreteerd.x / Vlaamse Gewest
MHHC, 18 december 2012, MHHC-12/64-VK


Het vervoer van dierlijke mest door een erkend mestvervoerder, zonder gebruik te maken van een erkend transportmiddel, is een milieumisdrijf overeenkomstig art. 16.1.2., 2į, DABM, meer bepaald als een schending van art. 6, 2į, en 18, par. 1, van het BVR 19.07.2007.b.v.b.a. x / Vlaamse Gewest
MHHC, 24 januari 2013, MHHC-13/2-VK


Een administratieve boete en een voordeelontneming worden opgelegd op basis van art. 16.4.25 en 26 van het milieubeleidsdecreet (DABM). Een bvba heeft de bosbodem opgehoogd met aarde afkomstig van wegeniswerken, zonder de vereiste machtiging. Art. 90 Bosdecreet bepaalt nameijk dat in bossen werkzaamheden die wijzigingen in de fysische toestand voor gevolg hebben, slechts kunnen worden uitgevoerd na machtiging van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).21.05.2013 V. nr. 559 (Vl. P.): Verblijven bijzondere jeugdzorg - Uitvoeringsbesluit pesticidengebruik
PEETERS Dirk
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het decreet op het duurzaam gebruik van pesticiden wil gebieden waar kwetsbare groepen zich ophouden pesticidenvrij maken. De instellingen van de jeugdzorg vallen onder het begrip 'openbare dienst' zoals bepaald in het Pesticidenbesluit van 15.03.2013. Wat in de bijzondere jeugdzorg gebeurt, is immers een taak van algemeen belang.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be21.05.2013 V. nr. 562 (Vl. P.): Luchtballonvaarten - Verstoring natuurgebieden
PEETERS Dirk
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


Het verbod ingeschreven in art. 35, par. 2, 12į, van het Natuurbehoudsdecreet, bepaalt het volgende: 'Binnen de natuurreservaten is het verboden, behoudens ontheffing in het goedgekeurd beheersplan, het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, helikopters, luchtballons en andere luchtvaartuigen van om het even welke aard.' Deze regelgeving is duidelijk en kan direct worden toegepast voor wat het landen in en opstijgen vanuit een natuurreservaat betreft, uiteraard met uitzondering voor noodsituaties.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be06.06.2013 V. nr. 608 (Vl. P.): Toegankelijkheid zwembaden - Assistentiehonden
DE MEYER Jos
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke *


In afdeling 5.32.8 'Zwembaden' van titel II van het VLAREM wordt bepaald dat dieren niet in de inrichting zijn toegelaten. Met inrichting wordt hierbij bedoeld de onder rubriek 32.8 van de indelingslijst in bijlage 1 van titel I van het VLAREM geviseerde baden en zwembadgelegenheden. Daarin zijn de van de zweminfrastructuur afgescheiden plaatsen die niet rechtstreeks toegankelijk zijn voor de baders, zoals de cafetaria, niet inbegrepen. Dat dieren niet zijn toegelaten wordt duidelijk vermeld voor overdekte circulatiebaden, niet-overdekte circulatiebaden en open zwemgelegenheden en waterrecreatie in meren, vijvers en dergelijke. Aangezien dieren niet in de inrichting toegelaten zijn, moet de toegang voor assistentiehonden in openbare zwembaden, badinrichtingen en dergelijke geweigerd worden.


Websitebulletin Vragen en Antwoorden Vlaams Parlement - Zitting 2012-2013

www.vlaamsparlement.be


Deze mail wordt U gratis aangeboden door de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen. Indien U deze niet langer meer wenst te ontvangen, stuur dan een mailtje naar: mail@vvpw.be