110682 | O.M. / D.R.
Gent, 2 mei 1996, 10e K.

T.Milieurecht, januari 1997, V.6, (1), 54

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

Door overvloedige regenval kwam het door het bedrijf gestorte groenteafval en slib in de gracht terecht, hetgeen een ernstige vervuiling veroorzaakte.
Ingevolge art. 3, par. 2, 2°, van het afvalstoffendecreet 02.07.1981 zijn onder andere bedrijfsafvalstoffen; afvalstoffen die ontstaan ten gevolge van een industriële, ambachtelijke of wetenschappelijke activiteit. De groenteafval en het slib komen hier slechts vrij door de industriële activiteit van het bedrijf.
Het feit dat het in de maanden december en januari overvloedig heeft geregend maakt voor de beklaagde geen geval van overmacht uit. Hij had de verplichting zijn productie aan te passen aan de slibopvangmogelijkheid van zijn installaties.
Rekening houdende met de ernstige bezoedeling van de gracht en met vorige veroordelingen, is er geen reden om de beklaagde de gunst van opschorting of het voordeel van uitstel toe te kennen. De door de eerste rechter opgelegde geldboete is een wettige en passende bestraffing van de bewezen verklaarde misdrijven.

 link