113071 | 26.11.1996 V. nr. 107 (Vl. P.): Muskusrattenbestrijding - Middelen
DUA Vera
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

V. en A., Vl.P., 24.01.1997,1996-97, (8), 775-777

De bestrijding van de muskusrat is wettelijk geregeld door de wet 02.04.1971 betreffende de bestrijding van voor planten en voor plantaardige producten schadelijke organismen, het KB 03.05.1994 ter uitvoering van voorgenoemde wet en ter aanpassing van de EEG-richtlijnen terzake, en de art. 9 tot en met 84 met betrekking tot de bijzondere maatregelen ter bestrijding van schadelijke organismen van het KB 19.11.1987, gewijzigd bij KB 09.05.1989, KB 14.08.1989 en KB 05.06.1990.
Centraal hierbij staat dat 'de verantwoordelijke', dit is de eigenaar, de huurder, de gebruiker, de publiek- of privaatrechtelijke persoon die, in welke hoedanigheid ook, een recht uitoefent op cultuurgronden, braakliggende gronden, bossen of wouden, of elk ander terrein daarin begrepen, de gronden van nijverheidsinstellingen, gebouwen, opslagplaatsen, vervoermiddelen en elk ander voorwerp dat drager kan zijn van schadelijke organisemen, verplicht is de muskusrat te bestrijden.
De muskusratbestrijding wordt, wat de onbevaarbare waterlopen van de eerste categorie betreft, aangerekend op de basisallocatie waarop de kredieten voor het onderhoud van deze waterlopen zijn opgenomen.

nvdr: Het KB 03.05.1994 wordt op 10.09.2005 opgeheven door het KB 10.08.2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen (zie doc. nr. 203679).