147234 | 12.01.1999 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en BVR 27.03.1985 houdende reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones
Vlaams min. van Leefmilieu en Tewerkstelling, KELCHTERMANS Theo

BS 1999-03-11

De veranderingen aan VLAREM I houden verband met eerdere wijzigingen aan het Milieuvergunningsdecreet, de omzetting van EG-richtlijnen, voorstellen van de Commissie Evaluatie Milieu-uitvoeringsreglementering (CEM) en de integratie van de grondwatervergunning in de milieuvergunning.
Enkele vergunningsprocedures worden aangepast: een vereenvoudigde procedure bij kleine veranderingen, afschaffing van de bijzondere vergunningsprocedure voor overheidsinstellingen en een verplichting tot wederzijdse informatie over overtredingen voor burgemeesters en ambtenaren van de afdeling Milieu-inspectie.
Enkele EG-richtlijnen worden (verder) omgezet in Vlaamse regelgeving:

  • - Richtlijn 96/59 betreffende de verwijdering van PCB's en PCT's;
  • - Richtlijn 96/61 inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging;
  • - Richtlijn 96/82 betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;
  • - Richtlijn 97/11 tot wijziging van richtlijn 85/337 betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten
In de nieuwe indelingslijst van VLAREM I worden enkele groepen van inrichtingen voor het eerst ingedeeld (onder meer grondwaterwinningen, vliegvelden en crematoria).
Er worden ook verschillende wijzigingen aangebracht in de bijlagen.
Het meldingsformulier zoals opgenomen in bijlage 3 bij VLAREM I wordt verfijnd naar aanleiding van de aanpassingen doorgevoerd in de verschillende hofdstukken van VLAREM I.
Ook bijlage 4 bij VLAREM I over het milieuvergunningsaanvraagformulier wordt aangepast. Zo zal er een specifiek onderdeel gewijd worden aan de milieucoördinator, de ter beschikking te stellen gegevens inzake grondwaterwinning, specifieke aspecten inzake geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging indien in de vierde kolom de letter X wordt vermeldt, ...
Bijlage 5 wordt nu vervangen door een nieuwe bijlage 5 die de gegevens en minimumverplichtingen opneemt die aan de orde moeten komen in het document inzake preventiebeleid voor zware ongevallen.
Tenslotte wordt nog het BVR 27.03.1985 aangepast.
BVR 27.03.1985 houdende de reglementering en vergunning voor het gebruik van grondwater en de afbakening van waterwingebieden en beschermingszones, zal enkel nog van toepassing zijn op de afbakening van waterwingebieden en beschermingszondes. De bepalingen over de winning van grondwater worden opgeheven.
De meldingen van inrichtingen van klasse III, mededelingen van veranderingen, vergunningsaanvragen en meldingen van overnames die voor de datum van inwerkingtreding van het besluit werden ingediend met toepassing van het oorspronkelijke VLAREM I zullen worden afgehandeld volgens de procedure die op het ogenblik van de indiening van toepassing was.
De gewijzigde bepalingen van de BVR 06.02.1991 betreffende de burgemeester, het college van burgemeester en schepenen zijn de volgende:
Art. 4, art. 6, par. 1, de nieuwe art. 6bis, 6ter, 6quater, 19bis, art. 20, par. 1, art. 32, art. 36, art. 38, art. 40, par. 2, art. 42, nieuwe par. 3 en 5, art. 45, nieuw par. 1, par. 3 en 4, art. 47, art. 49, art. 50, art. 52, en nieuw art. 53bis.

Bijlage 1 bevat een lijst van als hinderlijk beschouwde inrichtingen tot vasttelling, overeekomstig het bedoelde in art. 3 van het decreet 28.06.1985 betreffende de milieuvergunning, bij welke van de drie klassen van inrichtingen zij worden ingedeeld, naargelang van de graad waarin zij geacht worden belastend te zijn voor de mens en het leefmilieu.
Bijlage 2 bevat de nieuwe bijlage 5 met de gegevens en minimuminlichtingen die aan de orde moeten komen in het document inzake preventiebeleid voor zware ongevallen, bedoeld in het art. 7, par. 2, van titel I van het VLAREM.
Bijlage 3 bevat de nieuwe bijlage 6 met de VR-Inrichtingen als omschreven in art. 7 van titel I van het VLAREM.

nvdr: BVE 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (VLAREM I) is op 23.02.2017 opgeheven door het Omgevingsvergunningsbesluit (zie doc. nr. 284014).

 

 link