157553 | 29.06.1999 BVR houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake hemelwaterputten
Vlaams Min. van Openbare Werken, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, STEVAERT Steve

BS 1999-08-28

Dit besluit bevat voorschriften voor de aanleg van hemelwaterputten.
De bouwverordening is van toepassing op het bouwen of herbouwen van eengezinswoningen.
Een bouwvergunning voor de werken, kan enkel worden afgegeven als op de plannen de plaatsing van een hemelwaterput is aangegeven.
De hemelwaterput dient aan de volgende eisen te voldoen:

  1. de inhoud bedraagt minstens 3000 liter;
  2. de hemelwaterput ontvangt het hemelwater van minstens de helft van de dakoppervlakte van het gebouw;
  3. een pomp wordt op de hemelwaterput aangesloten;
  4. de overloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratiebed, een gracht, een oppervlaktewater of de regenwederafvoer van de openbare riolering. Indien deze voorzieningen niet voorhanden zijn dan wordt de overloop aangesloten op de openbare riolering.
De hemelwaterput dient geplaatst te zijn alvorens het gebouw wordt in gebruik genomen.
Van de toepassing van de verordening zijn vrijgesteld:
  1. eengezinswoningen die opgericht worden met beide zijgevels op de zijdelingse perceelsgrenzen en met een gevelbreedte van minder dan 6 meter langs de straatzijde;
  2. eengezinswoningen die opgericht worden op percelen kleiner dan 3 are.
Deze verordening is niet van toepassing op bouwaanvragen waarvoor het ontvangsbewijs voor de datum van inwerkingtreding is afgegeven.

nvdr: Dit besluit is op 01.02.2005 opgeheven door het BVR 01.10.2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (doc. nr. 197853).

 

 link