193759 | Website Vlaams Integraal Wateroverleg Comité
Vlaams Integraal Wateroverleg Comité

De website bevat alle nuttige informatie over het integraal waterbeheer in Vlaanderen. Het Vlaams Intergaal Wateroverleg Comité (VIWC) is opgericht om het waterbeheer beleidsmatig vorm te geven, te begeleiden en te realiseren.

Het VIWC is een platform voor overleg en uitwisseling van informatie tussen alle relevante actoren in het waterbeleid en -beheer.

De uitgangssituatie voor het waterbeleid is bijzonder complex. Verschillende beleidssectoren, wetenschappelijke disciplines en maatschappelijke doelgroepen zijn bij deze aanpak betrokken. Zowel bij beleidsmensen als bij gebruikers bestaan soms uiteenlopende visies. Dit vereist afstemming op elk beleidsniveau en integratie van beleidsdoelstellingen en maatregelen op het terrein via een gebiedsgerichte benadering.

De site bevat onder meer informatie over:

  • De doelstellingen van het Vlaams Integraal Wateroverleg Comité;
  • Het Waterbeleidsplan;
  • Het decreet waterbeleid en de kaderrichtlijnen van de Europese Unie;
  • Deelbekkens.

 link