194220 | 05.12.2003 BVR tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer [VLAREA]
Vlaams Min. van Leefmilieu, Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking, SANNEN Ludo

BS 2005-02-14, (1e uitg.)

Het besluit wijzigt het BVR 17.12.1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) met als doel het afvalstoffenbeleid verder te ontwikkelen in de richting van voorkoming van afvalstoffen en grotere producentenverantwoordelijkheid.

nvdr: Het BVR 05.12.2003 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het BVR 17.02.2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (VLAREMA) (zie doc. nr. 265350).

HOOFDSTUK 1:

In dit hoofdstuk worden, in tegenstelling tot het huidige VLAREA, de definities gegroepeerd zodat deze nu allemaal vooraan in het VLAREA terug te vinden zijn. Dit gebeurt omdat aan deze techniek door de Raad van State de voorkeur gegeven wordt. De definities zijn thematisch gerangschikt in functie van de betrokken tekstonderdelen, maar zijn, tenzij anders vermeld, van toepassing voor het hele VLAREA. Tegelijkertijd worden een aantal noodzakelijke nieuwe definities ingevoerd.

HOOFDSTUK 2:

Hoofdstuk 2 heeft betrekking op de categorieën van afvalstoffen. Wat betreft de gelijkstelling van afvalstoffen aan huishoudelijke afvalstoffen wordt vanaf nu alleen nog straat- en veegvuil aan huishoudelijke afvalstoffen gelijkgesteld. Alle andere afvalstoffen moeten dus als bedrijfsafval ingedeeld worden. De lijst van bijzondere afvalstoffen wordt verder uitgebreid met die afvalstoffen waarvoor bijzondere bepalingen in het nieuwe VLAREA worden opgenomen.

HOOFDSTUK 3:

In hoofdstuk 3 worden de afvalstoffen aangeduid waarvoor een aanvaardingsplicht opgelegd wordt, alsmede de wijze waarop aan de aanvaardingsplicht kan voldaan worden en de verplichtingen die de aanvaardingsplicht voor iedere afvalcategorie inhoudt.

HOOFDSTUK 4:

Hoofdstuk 4 heeft betrekking op het aanwenden van afvalstoffen als secundaire grondstoffen. Hierin wordt het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstoffen in niet-diffuse toepassingen geschrapt.

HOOFDSTUK 5:

In dit hoofdstuk worden de regels vastgelegd die gelden voor de inzameling, het vervoer en de verwerking van afvalstoffen, onder meer de erkenning van de overbrengers, de registratie van de vervoerders, de voorwaarden voor het vervoer van afvalstoffen, de afvalstoffen die selectief moeten ingezameld worden, de stort- en verbrandingsverboden en de specifieke regels die gelden voor een aantal bijzondere afvalstoffen.

HOOFDSTUK 6:

In hoofdstuk 6 worden de verplichtingen inzake registratie en rapportage van afvalstoffengegevens vastgelegd. Met het oog op de uitvoering van de bepalingen van dit hoofdstuk zal door de OVAM een aggregatie van de afvalstoffenlijst opgesteld worden, goed te keuren door de minister. Deze aggregatielijst zal een minder gedetailleerde opsomming van afvalcategorieën bevatten.

HOOFDSTUK 7:

Om de samenstelling van afvalstoffen te bepalen en te onderzoeken of aan de wettelijke bepalingen van bij voorbeeld het VLAREA en Titel II van het VLAREM voldaan is, moeten de analyses op dit ogenblik reeds door een erkend laboratorium uitgevoerd worden.

HOOFDSTUK 8:

Hoofdstuk 8 bevestigt de bepalingen die nu reeds van toepassing zijn inzake de inning van de milieuheffingen. Om rechter-partij-situaties te vermijden zal de OVAM echter geen deel meer uitmaken van de commissie die de minister adviseert inzake beroepen die ingediend worden tegen de navorderingen of ambtelijke aanslagen die door de OVAM opgesteld worden. De OVAM kan wel nog gehoord worden door de commissie.

HOOFDSTUK 9:

In het huidige VLAREA zijn alleen de aangeduide ambtenaren van de OVAM en van de afdeling Milieu-inspectie van AMINAL aangeduid als toezichthoudende ambtenaren op de bepalingen van het afvalstoffendecreet en zijn uitvoeringsbesluiten. Dit wordt uitgebreid met de aangeduide ambtenaren van andere Vlaamse administraties binnen het kader van de hen toegewezen bevoegdheden.

HOOFDSTUK 10:

Het laatste hoofdstuk behandelt de overgangs-, de wijzigings- en de opheffingsbepalingen. De bestaande milieubeleidsovereenkomsten moeten binnen het jaar aangepast worden aan de wettelijke bepalingen die in het nieuwe VLAREA vastgelegd worden. Hierover zal de OVAM met de betrokken organisaties onderhandelen.

De volgende regelingen en bepalingen worden opgeheven:

 • het BVR 14.02.1990 houdende nadere regelen betreffende de milieuheffingen op vaste afvalstoffen (zie doc. nr. 5348);
 • het BVR 27.04.1994 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten ervan, wat inzonderheid de openbare wegen, de waterwegen en de havens en hun respectieve aanhorigheden betreft;
 • het BVR 14.09.1994 houdende aanwijzing van de categorieën van ambtenaren van de administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer, belast met het toezicht op de naleving van het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen en de uitvoeringsbesluiten ervan, inzonderheid wat de bossen en aanverwante grondoppervlakten, de onbevaarbare waterlopen en de natuurreservaten betreft (zie doc. nr. 77486);
 • rubriek 17.5 in bijlage I van titel I van het Vlarem;
 • het hoofdstuk 'Definities pcb's en pct's (hoofdstukken 2.7. en 4.8)' in art. 1.1.2 van titel II van Vlarem;
 • de definities 'verdunnen', 'bewerkt voertuigwrak', 'lekkend voertuigwrak' en 'stapelen van voertuigwrakken' in art. 1.1.2 van titel II van het Vlarem, onder 'definities afvalstoffenverwerking - Algemeen';
 • hoofdstuk 2.7 van titel II van het Vlarem;
 • hoofdstuk 4.8 van titel II van het Vlarem;
 • art. 5.2.1.2, * 4, van titel II van het Vlarem;
 • art. 5.43.1.2 van titel II van het Vlarem;
 • het BVR 17.12.1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming- en beheer, en de bijlagen bij dit besluit (zie doc. nr. 131124);
 • de afdeling 5.2.5 van titel II van het Vlarem.

In alle wetteksten waarin verwezen wordt naar het BVR 17.12.1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer moet dit gelezen worden als een verwijzing naar dit besluit.

Onder voorbehoud van de toepassing van de bepalingen van dit besluit blijven de besluiten die genomen werden ter uitvoering van het BVR 17.12.1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer en het BVR 14.02.1990 houdende nadere regelen betreffende de milieuheffingen op vaste afvalstoffen van kracht totdat zij uitdrukkelijk worden opgeheven of totdat hun geldigheidsduur verstrijkt.

 

 link