206319 | 23.12.2005 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2006 - Reorganisatie van de watersector - Wijzigingen aan het decreet 24.12.2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 (art. 63)
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
et al.

BS 2005-12-30, (2e uitg.)

In het programmadecreet 2005 was een vrijstelling voor het water verbruikt in 2004 voorzien voor de kleinverbruikers. In een beperkt aantal gevallen hebben de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk in 2005 nog een verbruik gefactureerd dat zich situeert voor 01.01.2004.
Om begrotingstechnische redenen worden deze verbruiken vrijgesteld van heffing.

Indien dit niet gebeurt, zou de volledige heffingscyclus immers moeten hernomen worden voor dit klein aantal facturaties in 2005 die een facturatieperiode hebben die aanvangt vóór 01.01.2004, wat ten aanzien van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) een substantiële meerkost zou betekenen.

Ten slotte wordt de gegevensuitwisseling van de eigen waterwinners-kleinverbruikers tussen VMM, de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk, gemeenten, de gemeentebedrijven, de intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de door de gemeente na publieke marktbevraging aangestelde entiteit geregeld.

De in art. 79 van het decreet 24.12.2004 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2005 vermelde overgangsbepaling wordt met ingang van het heffingsjaar 2006 vervangen. Aan art. 79 van hetzelfde decreet wordt ook een bijkomend lid toegevoegd.