211563 | Aanmodderen met de watertoets
BUIJS Xavier

Lokaal, 1-15.05.2006, (9), 16-18

De kwaliteit van ons water is nog steeds bedroevend slecht in vergelijking met de ons omringende landen. Er is ook een probleem van kwantiteit. Op de ene plek is er soms te veel water, op andere plekken dan weer te weinig. De watertoets is een instrument om dat te sturen. Alleen is het nog steeds onduidelijk hoe gemeenten ermee aan de slag kunnen.

Eind 2003 werd het decreet integraal waterbeleid van kracht om de bepalende rol die water speelt voor ons bestaan in ere te herstellen en zo problemen met het watersysteem te voorkomen. De watertoets is een van de instrumenten in het decreet. Hiermee moet de gemeente, net als alle andere overheden, bij elk plan dat zij opmaakt of elke vergunning die zij af levert, duidelijk maken welke gevolgen het geplande of vergunde zal hebben op het watersysteem.
Voor de waterkwantiteit is vooral de ruimtelijke ordening van belang. Een goede ruimtelijke ordening kan immers voorkomen dat woningen of andere gebouwen onder water komen te staan of dat er ergens wateroverlast ontstaat. Op elk ruimtelijk plan en elke stedenbouwkundige vergunning moet dan ook de watertoets worden uitgevoerd. In de praktijk levert die ondanks de goede bedoelingen echter allerlei problemen op.