220224 | 25.05.2007 Dec. houdende diverse bepalingen inzake leefmilieu, energie en openbare werken
Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, LETERME Yves
Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, PEETERS Kris

BS 2007-06-19

Dit decreet wijzigt onder andere een aantal bepalingen inzake afvalstoffen, het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen, het Grootschalig Referentie Bestand (GRB), het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (GIS), Werkmaatschappijen elektriciteit en gas en inzake het toepassingsgebied van openbaredienstverplichtingen.

nvdr: Het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen (Afvalstoffendecreet) wordt op 01.06.2012 opgeheven en vervangen door het decreet 23.12.2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Materialendecreet) (zie doc. nr. 260990). Opgelet: de sectorale uitvoeringsplannen op basis van het Afvalstoffendecreet behouden hun geldigheid. De beroepen die voor de inwerkingtreding van dit decreet overeenkomstig art. 50, par. 15, van het Afvalstoffendecreet tegen een ambtelijke aanslag of navordering werden ingesteld, zullen verder worden behandeld overeenkomstig de procedure voorzien in het afvalstoffendecreet.

Hfst. I -Algemene bepaling

Hfst. II - Afvalstoffen:

Art. 24 van het decreet 02.07.1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen wordt opgeheven. Er wordt een afwijking voorzien op de vergunningsplicht voor het nuttig toepassen van gevaarlijke afvalstoffen. In hetzelfde decreet wordt in hoofdstuk IV, afdeling 5, vervangen (Dierlijk afval). Art. 29, 30 en 31 van hetzelfde decreet worden opgeheven. In art. 47, par. 2, van hetzelfde decreet wordt de tweede streep vervangen.

Hfst. III. - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen:

Art. 7 en 8 van het decreet 07.05.2004 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschap 'Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen' worden gewijzigd.

Hfst. IV. - GRB-recuperatie:

Art. 12 van het decreet 16.04.2004 houdende het Grootschalig Referentie Bestand (GRB) wordt gewijzigd.

Hfdst.V. - Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen:

Art. 5 van het decreet 17.07.2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen wordt vervangen. Deze wijziging regelt het deelnemerschap aan GIS-Vlaanderen voor de agentschappen met rechtspersoonlijkheid.

Hfst.VI. - Werkmaatschappijen elektriciteit:

De art. 2, 3, 4, 6, 7, 9 en 10 van het decreet 17.07.2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt worden gewijzigd.

Hfst. VII. - Werkmaatschappijen gas:

Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 11 van het decreet 06.07.2001 houdende de organisatie van de gasmarkt worden gewijzigd. Ook art. 7, par. 2, eerste lid, van het decreet 30.04.2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt wordt gewijzigd.

Hfst. VIII. - Aansluiting van productie-installaties van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het distributienet voor elektriciteit:

In het decreet 17.07.2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, wordt een art. 25quinquies ingevoegd (over de kosten voor de aansluiting op het distributienet).

Hfst. IX. - Aansluiting van productie-installaties van elektriciteit uit kwalitatieve warmtekrachtkoppeling op het aardgasdistributienet:

In het decreet 06.07.2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, wordt een art. 22bis ingevoegd (over de kosten voor de aansluiting op de aardgasleiding).

Hfst. X. - Wijzigingen in het Elektriciteitsdecreet wat betreft sanctiebepalingen inzake openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik en betreffende informatie over en sensibilisering voor het elektriciteitsverbruik en de elektriciteitskosten van de eindafnemers:

Aan art. 2 van het decreet 17.07.2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, worden een 36° tot en met een 40° toegevoegd (actieverplichting, financieringsverbintenis, middelenverplichting, REG-actieplan, REG-actieplan).
In hetzelfde decreet, wordt aan hoofdstuk X, een afdeling III toegevoegd 'Sancties opgelegd door het Vlaams Energieagentschap'.

Hfst. XI. - Wijzigingen in het Aardgasdecreet wat betreft sanctiebepalingen inzake openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik en betreffende informatie over en sensibilisering voor het aardgasverbruik en de aardgaskosten van de eindafnemers:

Aan art. 3 van het decreet 06.07.2001 houdende de organisatie van de gasmarkt, gewijzigd bij het decreet van 22 december 2006, worden een 39° tot en met een 42° toegevoegd (actieverplichting, financieringsverbintenis, middelenverplichting, Vlaams Energieagentschap). Aan art. 46, par.1, van hetzelfde decreet wordt een vierde lid toegevoegd (administratieve geldboete).
In hetzelfde decreet, wordt aan hoofdstuk X, een afdeling III toegevoegd 'Sancties opgelegd door het Vlaams Energieagentschap'.

Hfst. XII. - Toepassingsgebied van openbaredienstverplichtingen:

In art. 2 van het decreet 17.07.2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt worden een 33° en 34° toegevoegd (toegangshouder en toegangsregister). Daarnaast worden ook art. 23 en 25bis van hetzelfde decreet gewijzigd.

Hfst. XIII. - Riviervisserij :

Art. 9 van de wet 01.07.1954 op de riviervisserij wordt gewijzigd (jeugdvisverlof).

Hfst. XIV. - Natuurbehoud:

Art. 27, par. 3 en art. 30 van het decreet 21.10.1997 op het natuurbehoud en het natuurlijk milieu worden gewijzigd.

Hfst. XV. - Eigen Vermogen Flanders Hydraulics - samenstelling beheerscommissie:

Art. 6 van het decreet 31.01.2003 betreffende de oprichting van een Eigen Vermogen Flanders Hydraulics wordt gewijzigd (leden van de Beheerscommissie). Ook art. 9 in verband met de begroting wordt gewijzigd.

Hfst. XVI. - Decreet Integraal Waterbeleid:

In art. 3 van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid wordt een 4°bis ingevoegd (zwemwater). Ook art. 8 wordt gewijzigd. In hetzelfde decreet wordt tevens in afdeling I van hoofdstuk VII een onderafdeling Ibis, ingevoegd 'Vaststellen en beheer van de zwemwaterkwaliteit'.

Hfst. XVII. - Interne werking MiNa-raad:

In art. 2 van het decreet 30.04.2004 tot aanvulling van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel 'Strategische adviesraad' en tot wijziging van diverse andere decreten, wordt aan art. 11.4.1 een tweede lid toegevoegd (huishoudelijk reglement van de raad).

Hfst. XVIII. - Bevoegde autoriteit voor de in- en uitvoer van afvalstoffen:

Aan art. 10.3.3, par. 2, van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid wordt een 11° toegevoegd (het optreden als bevoegde autoriteit voor het Vlaamse Gewest in het kader van de Europese regelgeving betreffende de overbrenging van afvalstoffen).

Hfst. XIX. - Overgangsbepaling Plan-MER:

Hoofdstuk II van titel IV van het decreet 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, is van toepassing op ruimtelijke uitvoeringsplannen, waarvan de plenaire vergadering gehouden wordt zes maanden na de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk II van titel IV van het decreet 05.04.1995.

nvdr: Het decreet 17.07.2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen wordt op 17.10.2010 opgeheven door het decreet 22.02.2009 betreffende de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen [GDI-decreet] (zie doc. nr. 237896).

nvdr: Het decreet 06.07.2001 houdende de organisatie van de gasmarkt wordt op 01.01.2011 opgeheven door het decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (zie doc. nr. 239663).

nvdr: Het decreet 17.07.2000 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wordt op 01.01.2011 opgeheven door het decreet 08.05.2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (zie doc. nr. 239663).

 

 link link link link link