237894 | 23.04.2009 BBHR betr. het beheer van de zwemwaterkwaliteit
Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, HUYTEBROECK Evelyne

BS 2009-04-28, (3e uitg.)

Dit besluit heeft als doel het behoud, de bescherming en de verbetering van de milieukwaliteit en de bescherming van de gezondheid van de mens. Het is van toepassing op alle zwemwateren. Het is echter niet van toepassing op zwembaden en gezondheidsbaden, op ingesloten wateren die behandeld worden, of gebruikt worden voor therapeutische doeleinden en ten laatste op kunstmatig gecreëerde, van het oppervlaktewater en het groundwater gescheiden ingesloten wateren.

Dit besluit voorziet in de omzetting van richtlijn 2006/7/EG van 15.02.2006 betreffende het beheer van de zwemwaterkwaliteit en tot intrekking van richtlijn 76/160/EEG.

De Regering wijst elk jaar vóór het begin van het badseizoen door middel van een besluit alle zwemwateren aan indien er zijn. Het Instituut kondigt in dat geval ten minste drie maanden vóór de aanneming van het besluit, een ontwerplijst van zwemwateren aan, met inbegrip van de aanvang en duur van het badseizoen. Gedurende een periode van dertig dagen kan iedereen voorstellen, opmerkingen of klachten formuleren over de ontwerplijst.

De aankondiging gebeurt door een bericht op de website van het Instituut alsook door een aanplakking in elke gemeente waarin een zwemwater ligt dat opgenomen is in de ontwerplijst.

De volgende punten komen aan bod:

 • Hfst. 1: Inleidende bepalingen:
  • Algemene bepaling;
  • Doel en toepassingsgebied;
  • Definities.
 • Hfst. 2: Kwaliteit en beheer van zwemwater:
  • Aanduiding zwemwateren en controle;
  • Zwemwaterkwaliteitsbeoordeling;
  • Indeling en kwaliteitsstatus van zwemwater;
  • Zwemwaterprofiel;
  • Beheersmaatregelen voor uitzonderlijke omstandigheden;
  • Risico van cyanobacteriën;
  • Andere parameters;
  • Samenwerking inzake grensoverschrijdende wateren.
 • Hfst. 3: Informatie- uitwisseling:
  • Publieke participatie;
  • Voorlichting van het publiek;
  • Rapportage;
  • Verslaglegging.
 • Hfst. 4: Slotpbepalingen:
  • Wijzigingsbepalingen: Art. 2, 4°, van het BEBHG 18.06.1992 tot vaststelling van de rangschikking van het oppervlaktewater wordt opgeheven. Art. 12 wordt gewijzigd.
  • Opheffingsbepaling: Het KB 17.02.1984 tot vaststelling van de algemene immissienormen waaraan het zwemwater dient te voldoen wordt opgeheven.