249760 | GIEGAS Kurt / Vlaamse Gewest
R.v.St., 2 juni 2010, 10e K., nr. 204597

Het bezit van een perceel, waarop volgens de planologische voorschriften in beginsel een woning kan worden gebouwd, houdt niet in dat de eigenaar erop mag vertrouwen dat hij op dat perceel eender welke woning mag oprichten. In deze zaak werd de bouwvergunning afgewezen naar aanleiding van de watertoets.

Ingevolge de inwerkingtreding van het decreet 18.07.2003 betreffende het integraal waterbeleid diende de aanvraag voor het bouwen van een halfopen bebouwing met carport te worden onderworpen aan een watertoets. Hiervoor is gebleken dat het Gewest de vergunning heeft geweigerd aangezien omwille van de specifieke kenmerken van het aangevraagde gebouw niet overstromingsvrij wordt gebouwd.
Uit de overwegingen van het bestreden besluit blijkt niet dat het Gewest de bedoeling heeft voor het betrokken perceel een bouwverbod op te leggen, aangezien uitdrukkelijk wordt overwogen dat een bouwconcept mogelijk blijkt waarbij een reƫel overstromingsgevaar wordt voorkomen.