253107 | 25.10.2010 V. nr. 86 (Vl.P.): Individuele behandeling van afvalwater (IBA) - Subsidiëring
Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur, SCHAUVLIEGE Joke
VAN DEN EYNDE Marleen

nog niet verschenen in het Bulletin Vragen en Antwoorden - Zitting 2010-2011

Sinds het verdwijnen van de IBA-subsidiëring uit de samenwerkingsovereenkomsten voor gemeenten, kan de burger geen rechtstreekse gewestelijke premie meer ontvangen voor het plaatsen van een IBA. Er werd een nieuwe regeling ontworpen voor de collectieve aanleg en beheer van de IBA's door de gemeente of rioolbeheerder. Het subsidiebesluit van 01.02.2002 werd daartoe aangepast en deze wijziging is van kracht sinds 15.06.2008.

Gemeenten/rioolbeheerders die instaan voor de plaatsing en het beheer van een IBA na 01.01.2008 kunnen, onder bepaalde voorwaarden, rekenen op een vaste gewestelijke bijdrage ten bedrage van maximaal 2250 EUR. De gemeente dient daartoe een aanvraag in om hun project te laten opnemen op een ontwerp van kwartaalprogramma. Indien het kwartaalprogramma wordt goedgekeurd door de Vlaamse minister voor Leefmilieu, wordt de betrokken gemeente/rioolbeheerder verwittigd en beschikt zij/hij over een periode van negen maanden om het volledige subsidiedossier in te dienen. Op basis van dit subsidiedossier wordt de subsidie vastgelegd lastens de budgetten van het MINA-fonds en uitbetaald.

nvdr: Het BVR 01.02.2002 met betrekking tot de subsidiëring van de aanleg van openbare rioleringen, andere dan prioritaire rioleringen, de bouw van kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van de aanleg van individuele waterzuiveringsinstallaties door de gemeenten, gemeentebedrijven, intercommunales, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt op 16.06.2017 opgeheven door het BVR 05.05.2017 betreffende de subsidiëring van de werken, vermeld in art. 32duodecies van de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (zie doc. nr. 311224).